Besluitenlijst 29 oktober 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethoudersvan Son en Breugel van 29 oktober 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B en W-vergadering van 22 oktober 2013. Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten

2. Raadsvergadering van 31 oktober 2013

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 31 oktober 2013 zijn geagendeerd.

3. Uitnodiging "Eindhoven Airport avond" (diner en concert)

Het college neemt kennis van de uitnodiging "Eindhoven Airport avond" voor de burgemeester en wethouder R. Visser op 22 februari 2014 in het Muziekgebouw Frits Philips Eindhoven.

4. Werkbegroting 2014-2017 Dienst Dommelvallei

Het college stelt de raad voor in te stemmen met de werkbegroting 2014-2017 van de dienst Dommelvallei.

Portefeuille: R. Visser

1. Zorgvilla (Amvest) locatie Apollohal Europalaan; anterieure overeenkomst en koopovereenkomst

Het college besluit om:

 1. in te stemmen met de anterieure exploitatieovereenkomst met betrekking tot de realisatie van de zorgvilla door Amvest aan de Europalaan;
 2. in te stemmen met de koopovereenkomst ‘zorgvilla Son en Breugel’;
 3. de anterieure exploitatieovereenkomst en de koopovereenkomst ter ondertekening aan te bieden aan Amvest.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Groenbeleidsplan

Het college besluit het concept Groenbeleidsplan 2013 vrij te geven voor bespreking in de expertmeeting en de informatieve (openbare) bijeenkomst op 13 november a.s. Tevens zal een zienswijzeprocedure worden gevolgd.

2. Bestuursovereenkomst in het kader van de versnelling

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de bestuursovereenkomst, 'Eerste stap transitie jeugdzorg Zuidoost-Brabant'.
 2. De portefeuillehouder Jeugd, te machtigen tot ondertekening van de bestuursovereenkomst tijdens het portefeuillehouderoverleg Zorg en Welzijn van het SRE van 27 november 2013;
 3. de gemeenteraad informeren via informatief memo aan cie BZ (c.c. overige raadsleden).

3. Subsidiebeleidsplan 2014

Het college stelt de gemeenteraad voor om in te stemmen met het Subsidiebeleidsplan 2014 (SBP) en meer specifiek met de volgende bijzonderheden hierin:

 1. de subsidies van de professionele organisaties worden geïndexeerd met 1,75%;
 2. kennisnemen van de gerealiseerde bezuinigingen bij Zuidzorg, Lumens, Korein en de Levgroep;
 3. de subsidies van de niet-professionele organisaties worden niet geïndexeerd;
 4. het subsidieplafond voor de eenmalige subsidies 2014 wordt vastgesteld op € 10.000,- en de subsidies worden verdeeld volgens de “Regeling subsidieplafond 2014”;
 5. de Voedselbank Best, Oirschot, Son en Breugel wordt toegevoegd aan het SBP.

4. Financiële situatie Vestzaktheater

Het college:

 1. neemt kennis van de financiële situatie van het Vestzaktheater;
 2. besluit tot verstrekking van een eenmalige subsidie van € 17.000,-. De budgetoverschrijding wordt betrokken bij de jaarrekening 2013;
 3. stemt in met de brief aan het bestuur van het Vestzaktheater over deze subsidie en de daaraan verbonden voorwaarden;
 4. stemt in met accountantsonderzoek door Ernst & Young;
 5. informeert de commissie Burgerzaken door toezending van de brief en informeert de pers via het persgesprek in de week van 29 oktober.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging KING Jaarcongres

Burgemeester en wethouders wonen het KING Jaarcongres, op 16 januari 2014 in ’s-Hertogenbosch, bij.

2. Uitnodiging opening PCBoom langs de A50 bij Science Park Ekkersrijt

De burgemeester, wethouder Visser en de secretaris wonen op 27 november de Opening PCBoom langs de A50 bij Science Park Ekkersrijt bij.