Besluitenlijst 29 oktober 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 5 november 2013

Portefeuille: burgemeester

1 Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 29 oktober 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten. Het volgende besluit wordt alsnog openbaar:
Herontwikkeling voormalige Aldilocatie; tussenstand september 2013.
Het college besluit:

 • a. de raadscommissie grondgebiedzaken in een vertrouwelijke bijeenkomst te vragen om een richtinggevende uitspraak over een keuze tussen plan A, plan B of plan C. Het college heeft wel de voorkeur voor plan C. Een en ander nader uit te werken en compensatielocaties nader te bepalen;
 • b. na de richtinggevende uitspraak van de raadscommissie een definitief keuze te maken uit plan A, B of C ter nakoming van de overeenkomst uit 2005 en de intentieovereenkomst uit 2012.

2 Vaststellen Apv 2014

Het college besluit de aangepaste Apv ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.

3 Advies ondernemingsraadevaluatie Klant Contact Centrum (KCC)

Het college besluit:

 1. het negatief advies van de ondernemingsraad Son en Breugel niet op te volgen;
 2. de tussentijdse evaluatie KCC vast te stellen en te gebruiken als input voor de eindevaluatie op basis waarvan definitieve besluitvorming kan plaatsvinden omtrent de voortgang van het KCC;
 3. de ondernemingsraad te informeren over het besluit.

4 Correspondentie met ondernemingsraad

Het college neemt kennis van de brief van de ondernemingsraad aan de WOR-bestuurder van 9 oktober 2013 en diens antwoord daarop.

5 Advies ondernemingsraad individueel loopbaanbudget en opleidingsplan 2013

Het college besluit:

 1. de aanvullende afspraken over de inzet van de beschikbare ILB-bijdrage, zoals voorgesteld door de ondernemingsraad, op te nemen in Hoofdstuk 5 Visie op het individuele loopbaanbudget van het Opleidingsplan 2013. Dit betekent dat er voor iedere medewerker € 500,- per jaar beschikbaar is om zijn inzetbaarheid en mobiliteit te vergroten. Deze afspraak geldt voor de jaren 2013, 2014 en 2015;
 2. de ondernemingsraad te informeren over het genomen besluit en te verzoeken alsnog instemming te geven op het opleidingsplan c.q. Individueel loop-baanbudget-afspraken.

6 Benoemingsprocedure gemeentesecretaris

Het college stemt in met de voorgestelde procesaanpak en de inhoud van de brief voor de ondernemingsraad inzake de aandiende vacature voor de functie van gemeentesecretaris.

7 Benoemingsprocedure gemeentesecretaris

Het college neemt het voorgenomen besluit:

 • de heer R. Schalkx te benoemen als gemeentesecretaris aansluitend aan de ontslagdatum van de huidige gemeentesecretaris;
 • het voorgenomen besluit wordt voor advies voorgelegd aan de ondernemingsraad met daarin opgenomen de beweegredenen.

8 Advies ondernemingsraad Organisatie Son en Breugel 2014

Het college besluit:

1. Het negatief advies van de ondernemingsraad Son en Breugel niet op te volgen.
2. De organisatie per 1 januari 2014 met de volgende startpositie in te richten:

 • a. Huidige afdelingsstructuur V&W, R&S en Staf blijft bestaan. Daarnaast heeft de organisatie een directie. De projectorganisatie Sonniuspark blijft gehandhaafd;
 • b. Bij start 1/1/2014 zijn er 4 leidinggevenden. Het managementteam bestaat uit directie en twee afdelingshoofden. De algemeen directeur/gemeente-secretaris is voorzitter BMO en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie.
 • c. Het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) wordt gepositioneerd bij de afdeling Ruimte en Samenleving en de gemeentelijke medewerkers van het CMD maken onderdeel uit van de afdeling Ruimte en Samenleving;
 • d. Services wordt gepositioneerd binnen de afdeling Veiligheid en Wijkbeheer;
 • e. Alle medewerkers van de organisatie worden gehuisvest onder één dak m.u.v. CMD in de locatie Europalaan en uiteraard de medewerkers die onderkomen hebben in het combigebouw. Gelet op het gewenste streefbeeld van de organisatie is ‘husselen' (vermenging) van de diverse taakvelden bij huisvesting eerder regel dan uitzondering omdat dit bijdraagt aan de ontwikkeling naar regiegemeente, de integrale advisering en aansluit bij Het Nieuwe Werken.

3. De ondernemingsraad te informeren over dit besluit.
4. De commissie Algemene Zaken informeren over de voortgang van de organisatie 2014.
5. Kennisnemen van het voornemen om een bijeenkomst voor het personeel te organiseren waarin zij worden geïnformeerd over de nieuwe organisatie 2014, de STER-thema's en huisvesting.

9 Themapagina "Voor en met elkaar, natuurlijk!"

Het college stemt in met de regelmatige publicatie van de themapagina “Voor en met elkaar, natuurlijk!” (in De Brug en op de website). Via deze pagina informeren we de inwoners over de nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de gemeente, de praktische uitvoering en met name de consequenties voor de inwoners.

10 Raadsvergadering d.d. 7 november 2013

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 7 november 2013 zijn geagendeerd.

11 Resultaten HNW en huisvesting nieuwe organisatie

Het college neemt het voorgenomen besluit:

 1. geen invulling te geven aan de aanbevelingen van Leeuwendaal (ter voorkoming van kapitaalvernietiging).
 2. om een logischere entree voor burgers en een betere dienstverlening te creëren door de balies anders te positioneren, wordt besloten een aantal aanpassingen in de hal door te voeren:
  • nieuwe balie
  • vergaderruimte
 3. een voorstel in 2014 doen aan de vier organisaties m.b.t. facilitering van medewerkers (iPad, Laptop, mobiele telefoon etc.) in relatie tot de werkkostenregeling die per 1 januari 2015 in werking treedt;
 4. vaststelling werkpleknorm overeenkomstig eerdere invulling bij het DOOR-traject en inventarisatie met ergonoom in 2012 bij de verkenning van Het Nieuwe Werken:
  a. gewone werkplek 8 m2 (rekening houdende met papieren opslag en daarmee gepaard gaande benodigde kastruimte);
  b. technische werkplek 10 m2 (rekening houdende met standaard werkruimte en daarnaast ruimte voor bouwtekeningen);
  c. digitale werkplek (flexwerkplek) 7 m2 (pas van toepassing op het moment dat volledige digitalisering van documenten en dossiers is doorgevoerd volgens ergonoom van 8 m2. (Op het moment dat volledige digitalisering is doorgevoerd kan deze norm worden gewijzigd in 7m2 per werkplek (kasten zijn dan niet meer nodig).

Portefeuille: R. Visser

1 Voortgang Kanteling Wmo

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage over de Kanteling binnen de Wmo en stuurt deze ter kennisname aan de commissie BZ.

2 Verordening en Besluit verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de Verordening verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014 (Vvmo);
 2. in te stemmen met de artikelsgewijze toelichting op deze Verordening;
 3. de gemeenteraad voor te stellen de Vvmo met bijbehorende toelichting vast te stellen door middel van bijgevoegd Raadsvoorstel;
 4. het Besluit verstrekkingen maatschappelijke ondersteuning gemeente Son en Breugel 2014 (Bvmo) inclusief toelichting vast te stellen;
 5. Kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Wmo en onze reactie daarop.

3 Bestemmingsplan 'Buitengebied; Driehoek 7'

Het college besluit het bestemmingsplan 'Buitengebied; Driehoek 7' ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

4 Update stand van zaken Beleidskader verkeer

Het college besluit het commissievoorstel “Update stand van zaken Beleids-kader verkeer” voor kennisgeving aan te nemen en biedt het aan aan de commissie GZ .

5 Advies OR Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD)

Het college besluit:

 1. het negatief advies van de ondernemingsraad Son en Breugel niet op te volgen;
 2. de datum van invoering CMD te verschuiven van 1-10-2013 naar 1-1-2014;
 3. stemt in met kaders en uitgangspunten die genoemd zijn in de nota's Ontwikkeling CMD in Son en Breugel en Definitieve versie notitie ontwikkeling CMD:
  a. de projectorganisatie
  b. het uitvoeringsprogramma CMD
  c. verhuizing van enkele medewerkers naar de Europalaan per 11 okt. 2013
  d. de versnelling jeugdzorg
 4. de ondernemingsraad te informeren over het besluit.

6 Voortgangsrapportage Programma Milieu en Duurzaamheid 2013

Het college besluit in te stemmen met de voortgangsrapportage van het Programma Milieu en Duurzaamheid en legt dit ter kennisneming voor aan de Commissie Grondgebiedzaken.

Portefeuille: J.P. Frenken

1 Ervaren overlast Pannaveld ‘t Zand

Het college informeert de commissie Burgerzaken van 19 november aanstaande over de stand van zaken ‘'ervaren overlast pannaveld ‘t Zand'.

2 Programma van Eisen leerlingenvervoer

Het college:

 1. Het college stelt het programma van eisen (PvE) voor de aanbesteding van het leerlingenvervoer in ontwerp vast;
 2. Het college legt het ontwerp-PvE voor advies voor aan de Adviesraad Wmo.
 3. Het college legt door middel van het bijgevoegde voorstel het ontwerp-PvE ter informerende bespreking voor aan de commissie Burgerzaken en brengt de hoofdlijnen van de Inkoopstrategie Leerlingenvervoer en het onderzoeksrapport van Adlasz naar de kosten van het leerlingenvervoer ter kennisname van de commissie
 4. Het college stelt de tekst van de brief vast die ter informatie naar de ouders wordt gestuurd.

3 Beslissing op bezwaarschrift langdurigheidstoeslag

Het college besluit het bezwaarschrift inzake geweigerde langdurigheidstoeslag, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, gegrond te verklaren en alsnog langdurigheidstoeslag toe te kennen.

4 Ontwikkelingen met en nabij Visplas

Het college besluit om:

 • • opdracht te geven voor het uitvoeren van een bodemonderzoek van het perceel B2330 (gelegen tussen de visplas en de verlengde Huizingalaan);
 • • na ontvangst schone-grond-verklaring over te gaan tot aankoop van dit perceel.

5 Evaluatie en voortzetting combinatiefuncties

Het college besluit:

 1. in te stemmen met de voortzetting van het project combifuncties voor de periode augustus 2013 t/m juli 2015;
 2. kennis te nemen van de notitie 'Evaluatie en toekomst project combinatiefuncties';
 3. de resultaten, middels bijgaand commissievoorstel en presentatie, ter kennisname te brengen aan de commissie burgerzaken.

6 Advies ondernemingsraad evaluatie Pilot SOZA

Het college besluit:

 1. het negatief advies van de ondernemingsraad Son en Breugel niet op te volgen;.
 2. de nieuwe werkwijze bij SoZa voort te zetten tot aan de overgang naar de Dienst Dommelvallei per 1 januari 2014;
 3. de ondernemingsraad te informeren over het besluit. 

7 Raadsvoorstel financiële situatie Vestzaktheater

Het college stelt de tekst van het raadsvoorstel vast over de financiële situatie van het Vestzaktheater.