Besluitenlijst 3 april 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 3 april 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 maart 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Budget inhuur tijdelijke personeel.
Het College besluit de raad voor te stellen, overeenkomstig opgesteld ontwerp raadsvoorstel, het bedrag voor inhuur tijdelijke personeel 2007 met € 100.000,00 te
verhogen en dit ten laste te brengen van de algemene reserve, flexibel deel.

Portefeuille M.C. Starmans-Gelijns

1. Realisatie speeltuin Fase II.
Het college besluit tot plaatsing van twee toestellen in de bovenwijkse speeltuin
Van Gentlaan in dit voorjaar conform het voorstel van de werkgroep.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Voorstel tot keuzebepaling sporthalvariant/aanbieding onderzoeksrapport.
Het college besluit, conform opgesteld commissievoorstel, om het onderzoeks-
rapport “sporthalvarianten”door de Coresta Group (voorheen Team Building) te laten
presenteren in de commissie Burgerzaken van 24 april a.s. en daarna te betrekken bij het aangehouden raadsvoorstel van 26 oktober 2006 dat volgens planning op 31 mei 2007
wordt behandeld.

2. Vrijwilligerssteunpunt Son en Breugel.
Het college stemt in met de ontwikkeling van een volwaardig Vrijwilligerssteunpunt in onze gemeente en stelt hiervoor voor het eerste jaar een bedrag van € 7.400,=
beschikbaar aan de Stichting Welzijn. Na een jaar worden de resultaten geëvalueerd en wordt een definitief plan opgesteld.

3. Behandeldata kadernota & (meerjaren)begroting.
1. Het college stemt in met de binnen dit voorstel genoemde
behandeldata voor zowel de kadernota als de meerjaren-
begroting.
2. Het college hecht aan handhaving van de bestaande (schriftelijke)
voorbereidingsprocedure.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschadeverzoeken oud regime met uitzondering van A50 planschadeclaims.
Het college besluit:
1. Het bijgevoegde conceptraadsvoorstel over vaststelling van de planschade met
betrekking tot de Hendrik Veenemanstraat 23 te Son conform vast te stellen;
2. Een hoorzitting te houden waarin het advies van de SAOZ en het conceptraadsbesluit worden besproken;
3. De stand van zaken van de planschadeprocedure van Sonniuswijk 32 te Son, voor
kennisgeving aan te nemen;
4. De SAOZ te vragen het advies op de planschadeclaim inzake Willemstraat 23 te Son, te heroverwegen.

2. Wijziging woningwet.
Het college neemt kennis van de wijzigingen in de Woningwet en besluit de termijn om de ontvankelijkheid van bouwaanvragen te toetsen en de termijn waarbinnen de
aanvrager ontbrekende gegevens moet inleveren vast te stellen op vier weken.

3. Beoordeling van een viertal zienswijzen ten aanzien van het bouwplan voor het
oprichten van 19 appartementen met parkeerkelder op perceel Hendrik
Veenemanstraat 1, 3 en 5 ten name van Hilva Mondriaan Son C.V..
Het college besluit:
1. Aan de ingebrachte zienswijze voorbij te gaan;
2. Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO en reguliere bouwvergunning te verlenen onder de door het bouwtoezicht te stellen voorwaarden;
3. Een afschrift van het besluit te zenden aan de indieners van de zienswijze.

4. Verzoek uitbreiding tandartspraktijk Boslaan 6a.
Het college besluit medewerking te verlenen. (artikel 19, lid 3 WRO)

Ingekomen stukken

1. Nieuwkomersavond 2007.
Het college besluit de Nieuwkomersavond 2007 te houden op
donderdagavond 22 november 2007.

2. Uitnodiging BrabantStad MozaïekMetropool.
Het college is verhinderd, en woont de presentatie van ‘BrabantStad MozaïekMetropool, een blik op de ruimtelijke toekomst 2036’ op woensdag 25 april 2007 niet bij.

3. Uitnodiging presentatie PON/BrabantDorp.
Het college is verhinderd, en woont de presentatie van het PON jaarbeeld 2007 ‘BrabantDorp, waar de grenzen tussen stad en platteland verdwijnen’ op maandag 23 april 2007 niet bij.

4. Uitnodiging opening Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep.
Wethouder Verschelling en de gemeentesecretaris wonen de feestelijke en spectaculaire opening van nationaal zwemcentrum De Tongelreep op vrijdag 27 april 2007 om 16.00 uur bij.