Besluitenlijst 3 augustus

U kunt hier de besluitenlijst van de B&W vergadering van 3 augustus nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 3 augustus 2004.

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 27 juli 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Wijziging CAR/UWO.
Het college besluit tot wijziging van de CAR/UWO in verband met harmonisering Gemeentewet conform aanbeveling LOGA d.d. 15 maart 2004.

3. Kabinetsstandpunt inzake Veiligheidsregio's.
Het college neemt kennis van het rapport inzake het kabinetsstandpunt over de
veiligheidsregio's en besluit een reactie naar BiZa formuleren waarin wordt verwoord dat het college verheugd is over de voortvarendheid waarmee deze aangelegenheid wordt opgpakt, doch anderzijds bezorgdheid wordt geuit over de voornemens m.b.t. de mogelijk toekomstige positie van de lokale brandweercommandanten.
Het rapport wordt ter inzage gelegd voor de gemeenteraad.

4. Wijzigingen hoofdstuk 10a CAR/UWO.
Het college stelt de wijzigingen in hoofdstuk 10a van de CAR/UWO met terugwerkende kracht tot 1 april 2004 vast conform aanbeveling LOGA .

5. Afschaffing vervolguitkering WW.
Het college bevestigt het LOGA akkoord t.a.v. doorwerking van de afschaffing van de vervolguitkering WW in hoofdstuk 10a van de CAR/UWO conform aanbeveling
d.d. 21 juli 2004.

6. Wijziging CAR UWO hoofdstuk 18.
Het college stelt de wijziging van hoofdstuk 18 van de CAR-UWO vast conform advies LOGA en verbindt hieraan terugwerkende kracht tot 1 juli 2004.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Zienswijze Ontwerp regionaal Structuurplan regio Eindhoven.
Het college stemt in met:
1. de inhoud van de conceptbrief als zienswijze op het ontwerp Regionaal Structuurplan regio Eindhoven;
2. het sturen van een afschrift van de reactie op het ontwerp-RSP aan alle raadsleden.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Buitenschoolse Opvang Breugel.
Het college verleent vergunning voor de realisatie van Buitenschoolse Opvang in basisschool De Stokland en stelt de laatste rijksmiddelen in het kader van de uitbreidingsregeling 2004 beschikbaar.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Gemeentelijk Riolerings Plan 2004 - 2008.
Het college neemt kennis van de brief van de provincie met betrekking tot de goedkeuring van het Gemeentelijk Riolerings Plan 2004 - 2008.

2. Uitvoering saneringsproject afvalwaterlozingen buitengebied.
Het college besluit de werkzaamheden op te dragen aan de laagste inschrijvers. Alle betrokken inwoners in het buitengebied zullen over de verdere ontwikkelingen worden geïnformeerd.