Besluitenlijst 3 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 december 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 26 november 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Voorbereiding commissie AZ van 4 december a.s. Met het oog op de AZ-vergadering van 4 december bepaalt het college standpunt over de aanpak van de totstandkoming van de gemeentelijke toekomstvisie en over de evaluatie van de begrotingsbehandeling door de raad. 3. Collegeprogramma 2002 - 2006. Naar aanleiding van de vastgestelde begroting 2003 concludeert het College, dat onvoldoende financiële middelen beschikbaar zijn voor integrale uitvoering van het (ontwerp) collegeprogramma. Het college stelt dan ook een aanpassing van het programma vast, die besproken zal worden met de gemeenteraad in de vergadering van 18 december a.s. De aanpassingen kunt u nalezen door het document hieronder te downloaden. 4. Deelname Nationale Scouting Schoonmaakdag. Het college ondersteunt de Nationale Scouting Schoonmaakdag op 29 maart 2003 in Son en Breugel door materialen beschikbaar te stellen en het verzamelde afval kosteloos af te voeren. 5. Nieuwkomersavond. Het college besluit de volgende Nieuwkomersavond te houden op donderdagavond 20 november 2003 en voorafgaand 's middags de bewonersdag in aangepaste vorm te houden. 6. Gedragscode bestuurlijke integriteit. Het college stemt in met de Gedragscode bestuurlijke integriteit en legt deze, via de com-missie algemene zaken, ter besluitvorming voor aan de raad. De code bevat een aantal gedragsregels waaraan gemeentebestuurders zich dienen te houden, bijv. met betrekking tot aannemen van geschenken, declaraties, nevenfuncties, belangenverstrengeling, creditcards, buitenlandse reizen. 7. Aanwijzen beveiligingsfunctionaris. De heer W. van Dinther, hoofd afdeling Interne Dienstverlening aanwijzen als beveiligingsfunctionaris. 8. Regionale inkoopsamenwerking. Het college gaat akkoord met het ondertekenen van de intentieverklaring regionale inkoopsamenwerking. De voorbereidingskosten ad. € 2.500 kunnen ten lasten komen van het reguliere budget inkoop. 9. Toekomstvisie, demografisch onderzoek en analyse doelgroepen en hun behoeften. College besluit een start te maken met de voorbereidingen op het ontwikkelen van een toekomstvisie en bereidt de aanpak van twee in het collegeprogramma opgenomen onderzoeken met betrekking tot demografische gegevens en analyse doelgroepen voor in een gezamenlijke college/mt sessie. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag en afsprakenlijst Stuurgroep "Kloppend Hart" d.d. 4 november 2002. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de Stuurgroep "Kloppend Hart" voor kennisgeving aan. De bespreking was op 4 november 2002. 2. Dienstverlening door belastingdeurwaarder. Het college besluit de deurwaarderswerkzaamheden in het kader van de invordering van gemeentelijke belastingen vanaf 1 februari 2003 op te dragen aan het buro DI.OV.IN. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Intentieverklaring Sociaal beleid. Het college stemt in met de "Intentieverklaring Sociaal Beleid" die wordt afgesloten tussen de provincie Noord-Brabant, de SRE en de gemeenten in Zuidoost Brabant. 2. Schakelklok Ruysdaelstraat 2. Het college stemt in met het aanpassen van de schakeling middels een schemerschakelaar in het gebouw aan de Ruysdaelstraat 2 (Vijverberg). De kosten worden gedekt uit de reserve onderhoud schoolgebouwen. 3. Beschikking subsidievaststelling 2001. Het college besluit de subsidie aan het MLK over de periode september 2001 tot en met december 2001 vast te stellen op € 10.361,40, gelijk aan de hoogte van het reeds uitbetaalde voorschot; College stemt in met de conceptbrief. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Skatevoorziening Elbelaan. Het college neemt kennis van het resultaat van de geluidsmetingen op de skatevoorziening aan de Elbelaan; besluit de huidige situatie te handhaven en geen verdere acties meer te ondernemen. 2. Verslag afstemmingsoverleg golfbaan 27-11-2002. College neemt kennis van het verslag intern afstemmingsoverleg golfbaan d.d. 28 november 2002 en heeft zich mondeling nader laten informeren door wethouder Overbeek. 3. Stormschade. Het college neemt kennis van de budgetmutaties ten gevolgen van de storm van 27 oktober jl. en zal e.e.a. verantwoorden in de jaarrekening. 4. Verzoek tot het rooien van een esdoorn nabij Talmastraat. Het college besluit om de esdoorn naast woning aan de Talmastraat niet te rooien en de overhangende takken niet te verwijderen of te laten verwijderen. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging kennismaking Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. + kijken op locatie A50. Het college is verhinderd de bijeenkomst van Van Gelder om de stand van zaken m.b.t. de aanleg van de A50 te bespreken + op locatie een kijkje te nemen bij te wonen.