Besluitenlijst 3 juli 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 3 juli 2007
BESLUITEN:

 

Portefeuille: burgemeester

 

1.      Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 juni 2007.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

 

2.   Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 27 juni 2007.

Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

 

3.   Cursus (plv.) voorzitters raadscommissie.

Het college neemt kennis van de cursus die de (plv.) voorzitters van de raadscommissies gaan volgen via de Bestuursacademie. De kosten ten bedrage van € 3.250,- worden voor € 1.000,- ten laste gebracht van het budget opleiding raadsleden en voor € 2.250,- ten laste van de post onvoorzien 2007.

  

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

 

1.   Inkoopstrategie “Verkeers- en straatnaamborden” alsmede “inkoop bomen en planten”.

Het college besluit in te stemmen met de in deze nota vermelde inkoopstrategie voor de aanschaf van verkeer- en straatnaamborden en met in de inkoopstrategie voor de aanschaf van bomen en planten.

 

2.   Aanbesteding groenbestekken.

Het college neemt kennis van de gehouden aanbestedingen van de diverse groenbestekken en besluit de resultaten van deze aanbestedingen (netto voordeel van € 13.400,-- voor alle bestekken) via de 1e en 2e marap te verantwoorden. 

 

3.   Adviezen van de commissie burgerzaken 26 juni 2007.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

  

Portefeuille J.C.R. Verschelling

 

1.   Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan.

Het college besluit de gemeente Son en Breugel tijdens de zitting bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State op 14 augustus 2007 te laten vertegenwoordigen door mevrouw SamuelsBrusse van CMS Derks Star Bussman advocaten.

 

 2.   Concept kadernota economisch beleid.

Het college van burgemeester en wethouders gaat akkoord met de opzet en inhoud van de concept kadernota economische zaken en de samenstelling van de klankbordgroep. Het college stemt in met het voorstel om dit concept ter afstemming te bespreken met de voorgestelde klankbordgroep. De kadernotitie kan worden voorgelegd aan genoemde partijen. Het college legt op de voorhand accent op het centrum en hecht aan een actiegericht programma.

 

3.   Gunning aanleg twee kunstgrasvelden SBC.

Het college besluit tot gunning voor de aanleg van twee kunstgrasvelden aan C.S.C. te Zeewolde, voor een bedrag van € 797.000,00 exclusief B.T.W..

  

Portefeuille J.C.H. Overbeek

 

1.   Bestendiging voorkeursrecht Sonniuspark.

Het college besluit het gevestigde voorkeursrecht op de percelen kadastraal bekend gemeente Son en Breugel, sectie G nrs. 278, 280, 290 en 291 (gedeeltelijk) te bestendigen op grond van artikel 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), één en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende kadastrale kaart en percelenlijst.

 

2.   K4: betere bouwvergunningverlening: indieningsvereisten t.b.v. Bouwbesluittoetsing bouwaanvragen, voorwaarden bouwvergunning, buitencontrole verleende bouwvergunningen.

Het college besluit in te stemmen met de in dit voorstel omschreven wijze van verdere uitwerking van het ‘Sons kwaliteitsmodel BWT’ ten aanzien van het aanpassen van de in-

dieningsvereisten ten behoeve van toetsing aan het Bouwbesluit, het anders formuleren van voorwaarden aan de bouwvergunning en de wijze van het buitentoezicht.

 

3.   Commissie grondgebiedzaken.

Het college besluit de afspraken uit de commissie Grondgebiedzaken van 25 juni jongstleden voor kennisgeving aan te nemen.