Besluitenlijst 3 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 3 mei 2005

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 26 april 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie AZ d.d. 27 april 2005.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Begroting referendum Europese Grondwet.
Het college besluit de begroting voor het referendum over de Europese Grondwet op 1 juni 2005, vast te stellen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Tussenbalans stand van zaken WOZ.
Het college neemt de nota voor kennisgeving aan.

2. Commissie GZ d.d. 25 april 2005.
Het college heeft van de adviezen van de commissie GZ kennis genomen.

3. Aanvraag bouwvergunning.
Het college besluit de gevraagde vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO te verlenen, de aanhouding gelet op het bepaalde in artikel 50 lid 1 Ww juncto artikel 50 lid 4 Ww te doorbreken en de en bouwvergunning t.b.v. de realisering van een autoservicestation aan de Eindhovenseweg 23 te verlenen onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan GS en aan de indieners van een inspraakreactie en/ of zienswijze.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Projectvoorstel RDW-koppeling.
Het college besluit in te stemmen met de deelname aan het Project Rijksdienst voor het wegverkeer - Wet Werk en Bijstand koppeling.

2. Adviezen commissie BZ d.d. 26 april 2005.
Het college neemt de adviezen van de vergadering van de commissie burgerzaken van 26 april 2005 voor kennisgeving aan.

3. Onderzoek Braecklant.
Gelet op de kosten van het onderzoek besluit het college op dit moment af te zien van uit-voering van een onderzoek naar de toekomstmogelijkheden van Braecklant en een bijdrage toe te kennen voor het verenigingsjaar 2005/2006 van € 10.000,--. Een zelfde bedrag wordt (concurrerend) meegenomen bij de begrotingsvoorbereiding voor 2006 voor het vereni-gingsjaar 2006/2007.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Communicatieplan Afd. Groen en Beheer.
Het college stemt in met het communicatieplan van de afdeling Groen en Beheer.

2. Europese aanbesteding inzameling huishoudelijk afval.
Het college stemt in met de voorstellen uit de notitie Inzameling Huishoudelijk afval 2007 - 2011. Samengevat zijn deze voorstellen:
- samen met zes regiogemeenten de afvalinzameling aan te besteden;
- vanwege klachten van de inwoners, Arbo normen, voor de inzamelaar en mogelijke kostenbesparing over te gaan op containers voor de inzameling van huishoudelijk restafval;
- de afvalcontainers in 2006 zelf aan te schaffen en deze investeringskosten in de afval-stoffenheffing te verdisconteren;
- veel aandacht zal besteed worden aan communicatie rondom dit project. Op korte termijn zal aanvullende besluitvorming plaatsvinden m.b.t. de positie bovenwoningen en scholen/instellingen.

3. Het in gebruik geven van grond.
Het college besluit stuk grond in Dommeldalgebied in gebruik te geven in ruil voor beheer en onderhoud van betreffende perceel.

4. Bezwaarschrift kapvergunning.
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren. De bestreden kapvergunning voor 5 eiken blijft in stand.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging discussie-avonden ontwikkeling Brainport Eindhoven.
Het college woont de discussie-avond ontwikkeling Brainport Eindhoven bij.
De avond wordt georganiseerd door Samenwerkingsverband Regio Eindhoven op woensdag 18 mei vanaf 19.00 uur in het gemeentehuis van Son en Breugel.