Besluitenlijst 3 oktober 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 3 oktober 2006


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 september 2006.
Het besluit m.b.t. initiatief ‘wonen met een beperking in Son en Breugel’ moet verplaatst worden naar portefeuille wethouder Starmans.
Het college stelt voor het overige de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Werkafspraken huis-aan-huisbladen.
Het college neemt er kennis van dat alle 3 de lokale bladen bereid blijken onder de vastgestelde condities het gemeentenieuws te gaan plaatsen en maakt naar aanleiding daarvan een aantal passende werkafspraken.

3. Vergadering Bestuurscommissie Stedelijk Gebied op 5 oktober 2006.
Het college bespreekt de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied d.d. 5 oktober 2006


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Gebruik landbouwgronden.
Het college van burgemeester en wethouders besluit het gemeentelijk beleid omtrent het in gebruik geven van landbouwgrond te handhaven en het grondgebruik door gebr. Ploegmakers te continueren.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Herziening bestemmingsplannen.
Het college stemt in met het plan van aanpak.

2. Vrijstellingsprocedure reconstructie A50 / A58.
Het college besluit:
- in te stemmen met de beoordeling van de ingediende zienswijzen;
- te besluiten met toepassing van artikel 19, lid 2, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunningen te verlenen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat voor het oprichten van 6 kunstwerken;
- de overwegingen met betrekking tot de zienswijzen in de besluiten op te nemen.