Besluitenlijst 3 september

U kunt hier de besluitenlijst van de vergadering van 3 september van Burgemeester en Wethouders nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2002 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 27 augustus 2002. BO/jbz Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Personele situatie afdeling financieel beheer. MID/fb Het college neemt kennis van de notitie personele situatie afdeling financieel beheer d.d. 27 augustus 2002 en stemt in met de voorgestelde maatregelen en de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen 3. Looncontrole ABP Pensioenfonds en UWV USZO. BO/p&o Van rapportage UWV USZO kennisnemen. 4. Openstelling vacature administratief medewerker milieu. BO/p&o 1. Het college gaat akkoord met het openstellen van de vacature van administratief medewerker milieu met in achtneming van een vacaturepauze van 3 maanden; 2. Het college stemt in met een uitbreiding van het aantal formatie-uren naar 18 uren per week. 5. Muzieklerarenkollektief. BZ Burgemeester en wethouders nemen kennis van drie verweerschriften van de zijde van de gemeente tegen drie door het MLK bij de rechtbank ingediende beroepschriften tegen door de raad genomen besluiten d.d. 2 mei 2002. 6. Managementafspraken sector Middelen. Secr. Het college stemt - met inachtneming van een kleine aanvulling in de brief - in met de af-spraken voor het waarnemen van de managementtaken voor de sector Middelen en met de voorgenomen informatie daarover aan de medewerkers van de sector. Het college spreekt waardering uit voor de wijze waarop de taken meteen zijn opgepakt. 7. Ontwerp-begroting SRE 2003. BO/jbz Het college stemt, met inachtneming van enkele kanttekeningen, in met de ontwerp-begroting van het SRE. De kanttekeningen hebben betrekking op de kostenontwikkeling van het SRE, op de bijdrage vanaf 2005 aan de cofinanciering van projecten en op de inzichtelijkheid van de consequenties van de invoering van het BTW-compensatiefonds. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Werkgroep RO. GZ/vrom Het verslag van de bespreking van 27 augustus 2002 worden voor kennisgeving aangenomen. 2. Aanvraag aanlegvergunning. GZ/vrom B&W besluiten:  voor aanleggen talud toepassing te geven aan de bezwarenprocedure en bij geen bezwaren aanlegvergunning te verlenen;  aanlegvergunning te verlenen voor permanent omzetten grasland en aanbrengen tijdelijk(e) afdekmateriaal/ lage tunnels;  onderdeel aanvraag t.a.v. nutsleiding niet-ontvankelijk te verklaren;  e.e.a. conform conceptbeschikkingen. 3. Herziening weigeringen aanlegvergunning. GZ/vrom B&W besluiten de weigeringen aanlegvergunning voor kavelaanvaardingswerken onder codes H34, H38, H39, J13 en J16 in te trekken, conform conceptbrief. B&W besluit voor de werken onder codes J13 en J16 aanlegvergunning te verlenen, conform concept-beschikkingen. 4. Aanvraag aanlegvergunning. GZ/vrom B&W besluiten aanlegvergunning te weigeren voor het kappen van een solitaire populier nabij Keske. 5. Aanpak stalletjesproblematiek. GZ/vrom B&W besluiten geen medewerking te verlenen aan de aanpak van de stalletjesproblematiek volgens de uitleg van de Landinrichtingscommissie. 6. Vaststellen DO openbare ruimte Kloppend Hart. Projectburo Het college in met bijgaand voorstel aan de gemeenteraad tot vaststelling van het definitief ontwerp van de openbare ruimte in het project "Kloppend Hart"; dit voorstel zal op maandag 16 september in een extra commissievergadering Grondgebiedzaken worden besproken. 7. Herontwikkeling 17 Septemberplein. Projectburo Het ontwerp-raadsvoorstel wordt op 16 september in een extra commissievergadering Grondgebiedzaken voorgelegd. Het college zal in overleg met Domein de bewoners van de Zandstraat en de overige belanghebbenden informeren over het plan en de verdere planning hieromtrent. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Procesbesluit inzake Ergonbedrijven. BZ/sz Het college ondertekent het procesbesluit inzake het geschil met Ergonbedrijven m.b.t. de hoogte van de bijdragen fte Wsw. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Tijdsplanning Subsidiebeleidsplan 2003. BZ/o&w Het college heeft de tijdplanning voor de behandeling van het subsidiebeleidsplan 2003 vastgesteld. Wethouder Overbeek en wethouder Van Ommen hebben mandaat m.b.t. categorisering contract- en ondersteuningssubsidies. 2. Vaststellen wegbeheerprogramma 2003 - 2006. GZ/gw Het college stemt in met het ontwerpraadsvoorstel en -raadsbesluit en besluit deze stukken aan de raad voor te leggen via de commissie Grondgebiedzaken op 30 september a.s. 3. Vervuiling hemelwaterriool. GZ/gw Het college neemt kennis van de eindafrekening schoonmaakactie verontreinigde riolen op Ekkersrijt en besluit hiervan mededeling te doen in de commissie Grondgebiedzaken van 7 oktober 2002. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging voor de jaarlijkse Kwaliteitstest Hulpverlening Brandweervereniging Regio Eindhoven. BO/jbz Het college is verhinderd de jaarlijkse Kwaliteitstest Hulpverlening Brandweervereniging Regio Eindhoven en aansluitend de prijsuitreiking te bezoeken. De burgemeester stuurt het brandweerkorps van Son en Breugel, dat ook deelneemt aan deze test, een briefje.