Besluitenlijst 30 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 30 augustus 2005

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 23 augustus 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Opheffen IZA-regeling.
Het college stelt de raad voor te besluiten tot opheffing van de IZA Nederland-regeling en deze opheffing in te laten gaan op het tijdstip van inwerkingtreding van de Zorgverzekeringswet.

3. Raadsvergadering d.d. 1 september 2005.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 september 2005 zijn geagendeerd.

4. Vergadering Bestuurscommissie Stedelijk Gebied.
Het college bespreekt de vergadering van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied d.d. 1 september 2005 voor aan de hand van de agenda voor die vergadering.

5. Convenant Veelplegers.
Het college besluit in te stemmen met het convenant Veelplegers; dit tot uitdrukking te brengen in de ondertekening daarvan tijdens de bijeenkomst van 2 september a.s.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Uniforme openbare voorbereidingsprocedure, gevolgen voor RO en bouwen.
Het college neemt kennis van de wetswijziging en de gevolgen daarvan voor de praktijk. Het college besluit om in het kader van een bestemmingsplanherziening inspraak te verlenen en in het kader van een artikel 19 lid 1-procedure geen inspraak te verlenen tenzij het project daartoe aanleiding geeft.

2. Bezwaarschrift intrekking verleend bouwvergunning.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot intrekking van de van rechtswege verleende bouwvergunning voor twee vleeskalverenstallen blijft in stand.

3. "Doorstart" planontwikkeling nieuwbouw van het Kerkplein.
Het college stemt in met de "programma- /definitiefase" voor het project "nieuwbouw aan het Kerkplein".

4. Inwerkingtreding Reconstructieplan, juridische consequenties.
Het college neemt kennis van de juridische consequenties van de inwerkingtreding van het reconstructieplan.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkenen ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot verlaging van de uitkering van betrokkenen gedurende één maand met 5% blijft gehandhaafd.

2. Bezwaarschrift.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkenen ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van een aanvraag om een langdurigheidstoeslag wordt gehandhaafd.

3. Bezwaarschrift.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van betrokkenen ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit tot afwijzing van een aanvraag om een langdurigheidstoeslag wordt gehandhaafd.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging receptie huwelijk Judith Verschelling.
De burgemeester, wethouder Van Ommen, wethouder Overbeek en de secretaris wonen de receptie van raadslid Judith Verschelling en Marco ten Have op vrijdag 9 september a.s. 18.30 - 20.00 uur in Aarle-Rixtel, bij.