Besluitenlijst 30 januari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 30 januari 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23-01-2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Formatiewijzigingen Staf.
Het college neemt kennis van de financiële dekking van de formatiewijzigingen bij de Staf.

3. Agenda’s commissievergaderingen februari 2007.
Het college bespreekt de agenda’s van de raadscommissies van februari 2007.

4. Raadsvergadering d.d. 1 februari 2007.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 februari 2007 zijn geagendeerd.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Leveren bewegwijzering en evenementenportalen.
Het college van burgemeester en wethouders besluit BIZOB opdracht te geven om met Pol het contract omtrent het leveren en plaatsen van een bewegwijzersysteem en 5 LED displays af te ronden, geraamde kosten € 32.500,--. De kosten kunnen worden gedekt uit de gereser-veerde middelen van de exploitatie Kloppend hart ad € 35.000,--.

2. GGD toezichthouders Kinderopvang.
Het college wijst een aantal medewerkers van de GGD aan als de gemeentelijke toezichthouders kinderopvang van Son en Breugel.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Kledinginzameling 2007.
Het college besluit de in het onderstaande overzicht genoemde bedrijven/stichtingen
aan te wijzen en een vergunning te verlenen:
Voor textielinzameling:
• de stichting Reshare (ontstaan uit samenwerking tussen Leger des Heils en CORO) voor de textielcontainers
• de stichting Mensen voor mensen via de innameplaats Houtens 3
• stichting Dorcas hulp, Paulushoef, via de innameplaats Sonniuswijk 42
• Kuren met Reuma te Nieuw Pekela (huis-aan-huis)
• Humana te Bunnik (huis-aan-huis)
• Sociaal Medische Hulpverlening aan Oost-Europa (huis-aan-huis)
Voor gebruiksgoederen:
• de stichting Mensen voor Mensen via de innameplaats Houtens 3
• de stichting Dorcas hulp, Paulushoef, via de innameplaats Sonniuswijk 42
De wijzigingen ten opzichte van 2006 hebben geen financiële consequenties.

2. Naamgeving Sonniusdriehoek.
Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de lijst van mogelijke namen;
2. De nieuwe woonwijk ten noorden van de Gentiaan de naam “Sonniuspark” te geven.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging opening Nederlands Kampioenschap Avanti!.
Wethouder Starmans en wethouder Verschelling wonen (in nader overleg) het Nederlands Kampioenschap van Show- en Dansvereniging Avanti op 31 maart 2007 bij.
Tevens verrichten zij mede de opening.

2. Uitnodiging Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
Wethouder Verschelling en de secretaris wonen de lunchbijeenkomst van Ondernemersver-eniging Ekkersrijt op 13 februari 2007 bij.