Besluitenlijst 30 juli 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 30 juli 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 juli 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezen commissie AZ 26 juni 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie algemene zaken 26 juni 2013.

3. Regionalisering brandweerzorg

  1. het college neemt kennis van het organisatieplan regionalisering; ‘VRBZO 2014: Efficiënt, robuust en nabij’. Het organisatieplan van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in het perspectief van de regionalisering van de uitvoering van de brandweerzorg en het daarbij behorende bijlagenboek.
  2. het college stemt in met de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost
  3. het college vraagt toestemming aan de raad om de aangepaste Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost aan te gaan.
  4. Het college besluit het voornoemd collegebesluit en de zienswijze van de gemeenteraad schriftelijk aan het bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost kenbaar te maken.

4. Jaarverslag 2013 rekenkamercommissie

Het college neemt kennis van het Jaarverslag 2012 van de rekenkamercommissie. Het verslag wordt geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 augustus 2013, rubriek ingekomen stukken.

5. Voortgangsrapportage Boa’s 2013

Het college neemt kennis van de voortgangsrapportage van de Boa's over de eerste helft van 2013 en informeert de Raad via de raadsinformatiebrief.

Portefeuille: R. Visser

1. Onderzoek rekenkamercommissie digitalisering bestemmingsplannen

Het college besluit het door de Rekenkamercommissie opgestelde rapport over digitalisering bestemmingsplannen aan te bieden aan de gemeenteraad conform het voorstel en volgt het advies om dit in cie GZ te bespreken.

2. Samenvoeging van Betonson met Spanbeton

Het college neemt kennis van een artikel uit Cobouw, waarin melding wordt gemaakt van de samenvoeging van Betonson en Spanbeton, hetgeen het verdwijnen van Betonson uit Son en Breugel gaat betekenen.

3. Financiële afwikkeling dossier “planschades A50”

Het college besluit in te stemmen met het versturen van een brief aan Rijkswaterstaat inzake de financiële afwikkeling van het dossier "planschades A50" en op bestuurlijk niveau een gesprek hieromtrent te laten plaatsvinden tussen de gemeente (in de persoon van wethouder Visser) en RWS.

4. Vervolg inzake bouwplan H. Veenemanstraat 8a te Son

Het college:

  1. constateert dat niet conform vergunning is gebouwd en derhalve in strijd met het bestemmingsplan;
  2. is in principe bereid het bouwwerk te legaliseren middels herziening van het bestemmingplan en middels het vergunnen van de poort in de erfafscheiding van het perceel;
  3. wijst het handhavingsverzoek vooralsnog af in afwachting van de resultaten van de legalisering.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie Leo Bressers i.v.m. FLO vrijwillige brandweer

Burgemeester, wethouder Frenken en de secretaris wonen de afscheidsreceptie van Leo Bressers vanwege FLO vrijwillige brandweer op 30 augustus 2013 in het gemeentehuis bij.

2. Uitnodiging feestelijke opening expositie “Kunst, kunstig, het is kunst”

De secretaris woont de feestelijke opening van de expositie "Kunst, kunstig, het is kunst" op 10 augustus 2013 in het gemeentehuis bij.