Besluitenlijst 30 maart

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 30 maart 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 23 maart 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Trouwlocatie.
Het college besluit akkoord te gaan met de overeenkomst over de trouwlocatie tussen de directie van La Sonnerie en de gemeente.

3. Invulling vacature hoofd Dienstverlening Publiek.
Het college benoemt de heer B. Bosboom als afdelingshoofd Dienstverlening Publiek op basis van de in dit voorstel opgenomen voorwaarden.

4. Aanpassing mandatenlijst.
Het college besluit tot vaststelling van bijgevoegde aangepaste mandatenlijst.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Schetsplan voor de plaatsing van een hekwerk op perceel Ekkersrijt.
Het college besluit om het welstandsadvies naast zich neer te leggen en de indiener van het schetsplan in de gelegenheid te stellen om de aanvraag om bouwvergunning in te dienen. Tevens besluit het college om de bevoegdheid tot het verlenen van deze bouwvergunning te mandateren aan de portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Bezwaarschrift tegen afwijzing subsidie muziekonderwijs.
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. Het besluit tot afwijzing van een verzoek om subsidie in de kosten van muziekonderwijs blijft in stand.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Sloop stallen.
Het college besluit om uitvoering te geven aan de sloop van 4 opstallen en de kosten te dekken middels een onttrekking uit de reserve strategische aankopen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Internationaal thuistoernooi voetbalvereniging SBC. BO/jbz
Wethouder Overbeek bezoekt en opent het internationaal thuistoernooi van voetbalvereniging SBC.
Datum en tijd: zaterdag 10 april en zondag 11 april (1e en 2e Paasdag)
Locatie: Sportpark Schuttersheide Son

2. Uitnodiging informatiebijeenkomst SRE economische ontwikkeling.
De burgemeester bezoekt de informatiebijeenkomst "5,22: garantie voor -economische ontwikkeling" georganiseerd door de SRE.
Datum en tijd: 8 april vanaf 19.00 uur
Locatie: High Tech campus, Auditorium, Prof.