Besluitenlijst 30 mei 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 30 mei 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 23 mei 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 1 juni 2006.
Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 1 juni 2006 zijn geagendeerd.

3. Controle arbeidsinspectie.
Het college neemt kennis van de met de Arbeidsinspectie gemaakte afspraken en mandateert de verdere afhandeling aan de directie.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Werkgroep bibliotheek.
Het college besluit in te stemmen met de leden en de opdracht van de werkgroep bibliotheek

2. Kabels en leidingen gemeentegrond.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. in te stemmen met de uitgangspunten van deze nota en het “Handboek Kabels en Leidingen voor SRE gemeenten” vast te stellen. Met het vaststellen kunnen de vergoedingen worden gehanteerd zoals die in het Handboek zijn opgenomen en die jaarlijks worden geïndexeerd. Dit betekent voor de gemeente een vergoeding op basis van herstraten door de nuts- en telecombedrijven en onderhoud door de gemeente met een vergoeding van € 13.02 per m2 exclusief b.t.w. prijspeil 2006.
2. voor het leggen van kabels en leidingen in openbaar groen wordt een afwijkend tarief gehanteerd voor degeneratievergoeding van € 2,00 per m1. Zodra de werkgroep “kabels en leidingen” i.o.m de nuts- en telecombedrijven een tarief hiervoor heeft vastgesteld zal dit worden overgenomen;
3. de gemeenteraad voor te stellen om de legeskosten voor het leggen van kabels en leidingen met ingang van 1 januari 2007 te bepalen op respectievelijk € 300,-- en € 1,44 per m1. Medio november as. zal zoals te doen gebruikelijk aan de raad de besluitvorming hierover worden voorgelegd.
4. de commissie algemene zaken in haar vergadering van 7 juni 2006 over uw beslissing te informeren.

3. Bezwaarschrift omwonenden Oase. Staf
Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift namens de bewoners Dommelstraat gegrond te verklaren. Aan het verzoek handhavend op te treden jegens Oase wordt alsnog gehoor gegeven middels:
1. het opleggen van nadere eisen en controle op de naleving daarvan
2. de realisering van de achterontsluiting;
3. controle op de middels het subsidiecontract vastgelegde gedragsregels.
Het verzoek op basis van artikel 7:15 Awb om vergoeding van kosten voor verleende rechtsbijstand wordt gehonoreerd.

4. Alcohol en Jongeren.
De gemeente Son en Breugel neemt deel aan het SRE project Alcohol en Jongeren dat zich richt op een drietal pijlers en zal zich met deelname aan een werkgroep in het bijzonder richten op de pijler handhaving.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Overeenkomst faunavoorzieningen. R&W
Het college besluit in te stemmen met de regeling inzake de aanleg en onderhoud van de faunavoorzieningen door de provincie Noord-Brabant, aan de provinciale weg N620 Best-Son, door ondertekening van de hierop betrekking hebbende overeenkomst.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging huldiging leden Sint Catharinagilde.
Wethouder Verschelling woont de huldiging van de leden Karel van de Ven, Leo Verhagen en Wim van den Berg bij ter gelegenheid van respectievelijk hun 50, 50 en 40-jarig (bestuurs)lidmaatschap van het Sint Catharinagilde op vrijdag 16 juni 2006.