Besluitenlijst 30 november

U kunt hier de besluitenlijst van de B en W vergadering van 30 november nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 30 november 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 23 november 2004.
Het college stelt de notulen vast met inachtneming van de volgende aanvullingen:
RvO4 (Bongerd): renovatieplan is portefeuille Wethouder Overbeek, relatie Ouderenproof valt onder portefeuille wethouder Van Ommen;
Ingek. St. (presentatie boek J. Burgers): burgemeester woont dit bij.

2. Vergadering Dagelijks Bestuur Industrieschap Ekkersrijt.
Het College heeft de agenda besproken voor de vergadering van het dagelijks bestuur van het Industrieschap Ekkersrijt van 1 december 2004.

3. Beoordelingssystematiek 2004.
Het college stelt:
1. de beoordelingssystematiek 2004 vast overeenkomstig de adviezen van de WOR-bestuurder;
De tot nu toe gehanteerde systematiek komt hiermee te vervallen.
2. de voorgestelde uitwerking van de modulaire opbouw voor de sleutelfuncties mede- werker publiekzaken en medewerker buitendienst vast.

4. Koopzondagen 2005.
Het college besluit om voor het gedeelte ten noorden van het kanaal de volgende koopzondagen in 2005 vast te stellen:
28 maart (2e paasdag)
16 mei (2e pinksterdag)
22 mei (feest i.v.m. opening nieuwe centrum)
29 mei (Breugels festijn)
4 september (jaarmarkt)
18 september (Breugelse rommeldag)
20 november (Sinterklaas)
27 november (Sinterklaas)
11 december (Kerstmis)
18 december (Kerstmis)

Voor het gedeelte ten zuiden van het kanaal (Ekkersrijt) 9 januari worden door het college de volgende koopzondagen in 2005 vastgesteld:
30 januari
27 februari
20 maart
28 maart (2e paasdag)
17 april
5 mei (Hemelvaart)
16 mei (Pinksteren)
25 september
16 oktober
30 oktober
27 november
18 december
26 december (Kerstmis)

5. Algemene bestuurlijke planning 2005.
College neemt kennis van de notitie algemene bestuurlijke planning 2005 en gaat op basis hiervan in gesprek met de fractievoorzitters over de geplande onderwerpen voor het jaar 2005.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Jaarverslag leerplicht 2003-2004.
Het college besluit het Jaarverslag leerplicht 2003-2004 vast te stellen. De gemeenteraad wordt voorgesteld dit voor kennisgeving aan te nemen.

2. Inwerkingtreding verschillende artikelen inzake de WWB.
Het college besluit Ingaande 1 september 2004 uitvoering te geven aan de artikelen 8, eer-ste lid, onderdelen a en b, en tweede lid, 8a, 9, 10, 17, 47 en 55 van de Wet Werk en Bij-stand en, voor zover het niet betreft zelfstandigen als bedoeld in artikel 7 Invoeringswet Wet Werk en Bijstand, artikel 18, tweede en derde lid van de Wet Werk en Bijstand, alsmede aan de artikelen 23, onderdelen D, F, G, J, K, L, M en N, 24, onderdelen D, F, G, J, K, L, M en N van de Invoeringswet Wet Werk en Bijstand.

3. Stand van zaken Regionaal Indicatie Orgaan Zuid Oost Brabant.
Het college neemt kennis van de ontwikkelingen aangaande het RIO.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Organisatie Grondbedrijf.
Het college neemt kennis van de situatie inzake het grondbedrijf en stemt in met het uitgangspunt van actief grondbeleid. De formatie bij de afdeling Mensen en Geld wordt uitgebreid met een senior beleidsmedewerker met als taakveld grondzaken. Het college gaat akkoord met de (bemensing van de) tijdelijke projectorganisatie. De dekking van personele kosten verloopt via de exploitatie van het grondbedrijf (budgettair neutraal op concernniveau). Eventuele werkzaamheden voor het Industrieschap zullen in rekening worden gebracht.

2. Mediation intentieovereenkomst Sonniusdriehoek.
Het college besluit dat de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met het mediation-resultaat.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bijeenkomst Brabantse Economieprijs.
De burgemeester woont de bijeenkomst Brabantse Economieprijs, georganiseerd door de provincie op 2 december a.s. uit.
Er zijn 2 'Sonse' bedrijven genomineerd: Tridec B.V. en Sioux.

2. Uitnodiging afscheid Ds Baerends.
De burgemeester woont de kerkdienst/receptie van Ds Geurt Baerends op 2 januari 2005 bij.