Besluitenlijst 30 september

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 30 september 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 23 september 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Detachering van de heer R. Huybregts. Ingestemd wordt met de detachering van de heer Huybregts voor 8 uren per week van 1 oktober t/m 31 december 2003 bij de gemeente Oirschot. 3. Kredietaanpassing t.b.v. gebruiksvergunningen. Het college besluit de noodzakelijke werkzaamheden ter verkrijging van een gebruiksvergunning voor enkele gemeentelijke gebouwen uit te laten voeren en de kosten ad € 23.000,- ten laste te brengen van de post 'onvoorziene uitgaven' en dit te verantwoorden via de eerstvolgende Marap. Het college zal de commissie Grondgebiedzaken in de vergadering van 6 oktober 2003 informeren over dit besluit. (mededeling) 4. Concept-functieboek. Het college stemt in met het concept-functieboek en legt dit voor advies voor aan de ondernemingsraad. 5. Concept-organisatiestructuur. Het college stemt in principe in met de voorgelegde uitwerking van de organisatiestructuur en legt deze voor advies voor aan de Ondernemingsraad. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Wijziging bestemmingsplan. Het college besluit de aanvraag voor wijziging van het bestemmingsplan buitengebied t.b.v. de bouw van 2 nieuwe burgerwoningen aan de Van den Elsenstraat af te wijzen. 2. Overeenkomsten Domein-complex 17 Septemberplein. Het college: 1. besluit tot aankoop van de 12 woningen aan de Zandstraat conform de concept-overeenkomst; 2. besluit tot verkoop van de bouwrijpe grond op het 17 Septemberplein aan GSP ten behoeve van de realisatie van medische voorzieningen en appartementen; 3. neemt kennis van de stand van zaken in de afronding van de planvorming en contractering rondom de integrale herontwikkeling van het 17 Septemberplein. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Opleggen nadere eisen Burger King Ekkersrijt 4019. Het college van burgemeester en wethouders besluit nadere eisen op te leggen aan Burger King, gevestigd aan het adres Ekkersrijt 4019 te Son ter voorkoming van verspreiding van zwerfvuil. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering VNG. Het college is verhinderd de buitengewone algemene ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Hier wordt gesproken over het te bepalen beleid zoals het kabinet inmiddels gepresenteerd heeft. 2. Uitnodiging gemeente Oirschot. De burgemeester en de secretaris wonen de officiële ingebruikname van het vernieuwde gemeentehuis van Oirschot bij. Datum en tijd: zaterdag 11 oktober 2003, 11.00 uur Lokatie: Markt te Oirschot