Besluitenlijst 31 augustus

U kunt hier het verslag van de B en W vergadering van 31 augustus nalezen of downloaden.


Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 31 augustus 2004

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 24 augustus 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Restitutie leges planschadevergoeding.
Het college besluit :
a. ermee in te stemmen dat op grond van de uitspraak van de Hoge Raad geen leges meer
worden geheven voor de aanvragen om schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO);
b. in te stemmen met het voornemen van de heffingsambtenaar (het hoofd van de afdeling Mensen en Geld) om de betaalde leges voor aanvrage schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de WRO terug te betalen;
c. bij de eerstvolgende wijziging van de legesverordening aan de gemeenteraad voor te
stellen de in de tarieventabel opgenomen bepaling omtrent de hiervoor genoemde legevergoeding te schrappen.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Huurprijzen Kindercentra.
Het college besluit het huurtarief voor kindercentra vast te stellen op € 65,00 per m² per jaar (prijspeil 2004).