Besluitenlijst 31 januari 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 31 januari 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 24 januari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Gebruikersheffing onroerendezaakbelastingen.
Het college besluit:
1. Op initiatief van de gemeente aan alle betrokkenen voor het woondeel vermindering te verlenen van de aanslag gebruikersheffing ozb niet-woningen;
2. Dit effectueren via vaststelling van een beleidsregel.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Rapport Verankering Ouderenproof.
Het college stelt het raadsvoorstel "Rapport Verankering Ouderenproof" vast. Bovendien stelt het college de standpunten van de gemeente vast die in het Verankeringsrapport zijn opgenomen.

Ingekomen stukken

1. "Majeure" dossiers.
Het college neemt kennis van het overzicht van de "majeure" dossiers, die in 2006 naar verwachting in de Regioraad van het SRE behandeld gaan worden.

2. Uitnodiging Lions Club.
De burgemeester en de gemeentesecretaris wonen de 3e editie van de verkiezing van de ondernemer van het jaar bij.
Datum/tijd: vrijdag 3 februari 2006, 20.30 - 1.00 uur
Locatie: tent Kerkplein