Besluitenlijst 31 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 31 mei 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 24 mei 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen, met dien verstande dat wethouder Van Ommen alsnog aantekening wenst van haar standpunt, dat zij niet achter het collegevoorstel m.b.t. het multifunctioneel gebouw stond/staat.

2. Evaluatie brand Bowie.
Het college stemt in met een brief aan de gemeenteraad inzake evaluatie brand Bowie en overleg met VROM-inspectie

3. Opleidingsplan 2005 / subsidietoekenning.
Het college neemt kennis van het opleidingsplan 2005 en toekenning van subsidies t.b.v. opleidingen door het A&O-fonds.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Aanvraag om bouwvergunning/ verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van winkelruimten/ kantoren en appartementen aan het 17-Septemberplein.
Het college besluit om de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO op te starten door middel van het ter inzage leggen van het bouwplan gedurende vier weken voor een ieder.

2. Bestemmingsplan 't Zand.
Burgemeester en wethouders nemen kennis van de nominatie van plan 't Zand / Buro Lub-bers voor de prijs: "Openbare ruimte die goed blijft!".


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Planschade A50.
Burgemeester en wethouders besluiten:
1. kennis te nemen van en in te stemmen met de definitieve adviezen m.b.t. verzoeken om planschade ex artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening inzake de aanleg van de A50;
2. in te stemmen met de inhoud van het conceptraadsvoorstel / conceptraadsbesluit;
3. het conceptraadsvoorstel / conceptraadsbesluit met het definitieve advies naar belang-hebbenden op te sturen, en;
4. hen ingevolge artikel 3:11 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid stellen binnen zes weken na verzenddatum schriftelijk zienswijzen tegen het conceptraadsvoorstel in te dienen.
N.B. Wethouder Bergmans heeft aan de besluitvorming over dit onderwerp niet deelgenomen.


2. Samenwerkingsverband Duurzame Driehoek.
Het college:
- neemt kennis van het Projectplan Duurzame Driehoek (Fase II ) en besluit tot deelname aan het samenwerkingsverband Duurzame Driehoek.
- besluit te kiezen voor 2 projecten (Groene Kaart en Ecologische knooppunten) welke voor Son en Breugel interessant zijn.
- reserveert een financiƫle bijdrage in de begroting (post milieueducatie).


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie dhr. S. Nagelkerke / SRE.
De secretaris woont de afscheidsreceptie van dhr. Stefan Nagelkerke van de SRE bij.

2. Uitnodiging jaarlijkse aandeelhoudersvergadering Brabant Water. O&F
Het college is verhinderd tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Brabant Wa-ter.

3. Uitnodiging Paradigit-ELE Rally.
Het college is verhinderd tijdens de 41e Paradigit-ELE Rally.