Besluitenlijst 4 april 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 april 2006

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 28 maart 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Werkafspraken nieuw college van burgemeester en wethouders.
Het college besluit tot vaststelling van een (groot) aantal werkafspraken en besluit tevens tot een adequate in- en externe informatievoorziening daarover. Het betreft:

1. Portefeuilleverdeling
Nadere detaillering / formulering deze week. Vaststelling 11 april.

2. loco-burgemeesters
1e: wethouder Starmans
2e: wethouder Verschelling
3e: wethouder Overbeek

3. Onderlinge vervanging bij afwezigheid
Burgemeester wordt vervangen door wethouder Starmans.
Wethouder Starmans wordt vervangen door wethouder Verschelling
Wethouder Verschelling wordt vervangen door wethouder Overbeek
Wethouder Overbeek wordt vervangen door burgemeester

4. Vergaderafspraken
Dinsdag is vergaderdag college
Aanvang: 10.30 uur.
Schorsing: 12.30 – 13.30 uur.
Namiddag: (eventueel) afronding vergadering, bespreking thema’s, externe contacten, overleg met directie etc. (agenda’s namiddag vrijhouden s.v.p.)
Na de zomervakantie worden afspraken opnieuw bezien.

5. Geen open spreekuur.
Huidige werkwijze (maken van afspraak voor overleg met collegeleden) wordt gehandhaafd. Indien een afspraak door bestuurssecretariaat wordt doorverwezen naar collega-bestuurder of ambtelijk apparaat daar zal dit aan betrokken bestuurder worden gemeld.

6. Portefeuillehoudersoverleg SRE:
I Bestuurlijke aangelegenheden: burgemeester;
II Verkeer en vervoer: wethouder Overbeek;
III Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en statushouders/asielzoekers:
wethouder Overbeek;
IV Milieu en plattelandsontwikkeling: wethouder Overbeek;
V Soc.ec.zaken, recreatie en toerisme, Kenniswijk: wethouder Verschelling
VI Gezondheidszorg, onderwijs, cultuur, Streekarchief: wethouder Starmans


7. Reconstructiecommissie
Wethouder Overbeek

8. Aanwezigheid Collegeleden
Burgemeester: op woensdag in principe geen afspraken
Wethouder Starmans: afwezig woensdag, maandag na 15.15, donderdag na 15.15 uur, vrij-dag in principe geen afspraken
Wethouder Verschelling: afwezig: vrijdag
Wethouder Overbeek: afwezig: maandag en donderdag (wordt na zomervakantie opnieuw bezien)
Secretaris: afwezig: vrijdagmiddag

9. Zomervakanties
Burgemeester week: 28, 29, 30, 31
Wethouder Starmans: week: 27, 28, 29, 30
Wethouder Verschelling: week: 32, 33, 34
Wethouder Overbeek: week: 31, 32, 33, 34
Secretaris: week: 26, 27, 28, 29

10. Rechtspositie wethouders
V.k.a. (voor nadere informatie zullen wethouders zich tot Gerard de Vries wenden).
G.S.M: voorlopig wethouder Verschelling eigen GSM en wethouder Starmans gemeentelijke G.S.M..
S.v.p. met spoed advies over GSM-gebruik en financiële aspecten daarbij (actie M&G).

11. Bestuur en commissie VNG
Wethouders zullen zich daarover nader beraden.
S.v.p. kopie brief VNG onder hen verspreiden (bestuurssecretariaat).

12. Vacatures WSD Boxtel
Voorgedragen worden wethouder Starmans en wethouder Verschelling. Van voordracht voor vervangen wordt afgezien.

13. Inwerk- en introductieprogramma
College gaat op 19 en 20 april “de hei op". Aandacht voor: omgaan met elkaar, communica-tie, collegeprogramma. Burgemeester en secretaris bereiden programma verder voor.
Specifieke wethoudersopleidingen. S.v.p. mogelijkheden nagaan.

14. Vacature bestuur Wolfswinkel
Wethouder Verschelling.

3. Bestuurlijke planning.
College neemt kennis van de voorbereiding voor de bestuurlijke planning in het
2e kwartaal van 2006.

4. Verbetering en onderhoud proces digitale post.
Het college neemt kennis van de verbeteringen en borging van het proces digitale postver-werking en afhandeling.Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Benoeming bestuursleden OBS De Regenboog.
Het college besluit dhr. R. Schurs te benoemen als lid van de bestuurscommissie van OBS De Regenboog.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Ingekomen planschadeclaim H. Veenemanstraat te Son.
Het college stemt in met advisering door SAOZ over deze claim.

2. Bezwaar C-kavels.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften het bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bestreden bouwvergunningen voor 5 woningen aan de H. Veenemanstraat (zgn. C-kavels) worden gehandhaafd onder aanvulling van het-geen gesteld is in het verweerschrift.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging afscheidsreceptie de heer Engelen, wethouder Budel/Cranendonck.
Het college is verhinderd tijdens de afscheidsreceptie van dhr. Wiel Engelen, wethouder Bu-del resp. Cranendonck op 20 april a.s.

2. Uitnodiging installatie van de heer R. Severijns als burgemeester van Oirschot.
Het college is verhinderd tijdens de installatie van dhr. Ruud Severijns als burgemeester van Oirschot op 4 april a.s. De burgemeester zal hem een persoonlijke brief schrijven.

3. Uitnodiging tentoonstelling 55+ Creatief.
De burgemeester woont de opening van de tentoonstelling 55+ Creatief, georganiseerd door de Stichting Welzijn, bij op zaterdag 8 april 2006, 14.00 – 16.00 uur in het gemeentehuis.

4. Uitnodiging afscheidsreceptie wethouders Sint-Oedenrode.
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de buitengewone raadsvergade-ring/afscheidsreceptie van wethouders M. Thijssen en C. van Rossum, gemeente Sint-Oedenrode, bij op vrijdag 21 april 2006.

5. Uitnodiging VRE-conferentie.
De burgemeester woont de Vergadering van de Regio’s van Europa (VRE)-conferentie, georganiseerd door Committee C, bij op 18 en 19 mei a.s. in het provinciehuis.
Het betreft een conferentie over “De betekenis van de regio’s als motor van de Europese concurrentiekracht".

6. Uitnodiging lunchbijeenkomst Ekkersrijt.
Het college woont de lunchbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt bij op dins-dag 11 april a.s. en al zich aldaar presenteren.