Besluitenlijst 4 december 2012

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 november 2012

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Definitieve besluitvorming samenwerking Dienst Dommelvallei

Het college:

 

 • - stelt de voorgenomen besluiten van 11 september 2012 met betrekking tot de samenwerking in de Dienst Dommelvallei vast, te weten:

 

1. Vaststellen hoofdlijn besturingsfilosofie.
2. Kiezen voor een Gemeenschappelijke Regeling (openbaar lichaam) als rechtsvorm voor de Dienst Dommelvallei.
3. Kennisnemen van concepttekst Gemeenschappelijke Regeling.
4. Het in eerste aanleg onderbrengen van de bedrijfsonderdelen Financiën, Personeel en Organisatie en I&A/DIV in de Dienst Dommelvallei.
5. Een deel van de controlfunctie, te weten de AO/IC functie, onderbrengen in de Dienst Dommelvallei.
6. Het samenwerken en delen van kennis en capaciteit op ICT-gebied en het samenvoegen van de ICT-infrastructuur (per 1 januari 2014).
7. Het voorbereiden en implementeren FO-MO en digitaliseren DIV (per 1 januari 2015).
8. Het uniformeren van applicaties en processen Dienst Dommelvallei (per 1 januari 2015).
9. Het onderbrengen van Sociale Zaken van Nuenen en Son en Breugel in de Dienst Dommelvallei (verdeelsleutel 60/40 Nuenen/Son).
10. Het onderbrengen van de dienstverlening van Nuenen en Son en Breugel in de Dienst Dommelvallei.
11. Het onderbrengen van een deel van de dienstverlening van Geldrop-Mierlo in de Dienst Dommelvallei.
12. Het onderzoeken van het op termijn onderbrengen van de controlwerkzaamheden in de Dienst Dommelvallei.
13. De verdeelsleutel voor de Dienst Dommelvallei vast te stellen op 50 (Geldrop-Mierlo), 30 (Nuenen) en 20 (Son en Breugel).
14. Instemmen met het voorliggend financieel plaatje.
15. De secretarissen de opdracht te geven ter vermindering van eventuele frictiekosten vacatures op de samenwerkingsonderdelen na overleg vrij te geven en kandidaten uit de drie gemeenten als interne sollicitanten te beschouwen.
16. Zich aandienende samenwerkingskansen waar de drie gemeenten elkaar in vinden ook direct te benutten.
17. De samenwerking in de Dienst Dommelvallei in 2016 te evalueren.
18. Kwaliteit als uitgangspunt bij plaatsing van de medewerkers in de Dienst Dommel-vallei te benoemen.
19. Het tijdschema gericht op oprichting van de Dienst per 1 januari 2014 te handhaven.
20. De veranderorganisatie vast te stellen tot 1 januari 2014.

Maarten Houben zal fungeren als bestuurlijk trekker.
Jan van Vlerken wordt coördinerend gemeentesecretaris en aanspreekpunt voor de
externe kwartiermaker.
Frans den Hengst verzorgt de ambtelijke ondersteuning van de raadsklankbordgroep.
Er zal een externe kwartiermaker worden aangezocht.
Besluitvorming huisvesting: daarover wordt besloten dat die plaatsvindt nadat de rapportage daarover is afgerond en de OR advies erover heeft uitgebracht.  

- informeert de ondernemingsraad over de genomen besluiten.

  3. Adviezenlijst commissie Algemene zaken d.d. 28 november 2012

  Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen van de commissie Algemene zaken d.d. 28 november 2012 en besluit zijn eerdere principebesluit inzake de toekenning van de vrijwilligerspenning te handhaven.

  4. Verslagen stuurgroep en algemeen bestuur Dommelvallei

  Het college besluit het verslag van de vergadering van de stuurgroep Dommelvallei van 6 november 2012 en van het algemeen bestuur Dommelvallei van 13 november 2012 voor kennisgeving aan te nemen.

  5. Overname waterloop ged. Groote Beek

  Het college stemt in met overdracht van het beheer van de Groote Beek aan Waterschap de Dommel en machtigt Waterschap de Dommel om namens hen opdracht te geven voor uitvoering van de saneringswerkzaamheden.

  6. Aanpassing mandatenlijst

  Het college en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen verantwoordelijkheden betreft, besluiten de mandatenlijst te wijzigen op de volgende punten:

  • a. Verschillende bepalingen m.b.t. de Kieswet.
  • b. Opleggen van een aanlijn- en/of muilkorfgebod bij gevaarlijke honden.

  Portefeuille: R. Visser

  1. Adviezen van de commissie Burgerzaken 27 november 2012

  Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van
  27 november 2012.

  2. Adviezen raadscommissie Grondgebiedzaken d.d. 26 november 2012

  Het college neemt kennis van de belangrijkste adviezen en toezeggingen in de commissie Grondgebiedzaken d.d. 26-11-12.

  3. Ontwerpbestemmingsplan en -Ontwerp-omgevingsvergunning Saturn

  Het college besluit om:

  • 1. het ontwerpbestemmingsplan "Ekkersrijt; SATURN" vast te stellen;
  • 2. de ontwerp-omgevingsvergunning "Ekkersrijt; Saturn" vast te stellen; en
  • 3. het ontwerpbestemmingsplan "Ekkersrijt; SATURN" en de bijbehorende ontwerp-omgevingsvergunning vrij te geven voor de verdere vaststellingsprocedure (publicatie in het kader van de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen).

  4. Ontwerp Visiedocument Wonen met Zorg.

  Het college besluit het aangepaste Ontwerp Visiedocument Wonen met Zorg ter advisering voor te leggen aan de Adviesraad Wmo.

  Portefeuille J.P. Frenken

  1. Drinkwatertappunten

  Het college besluit tot:

  • 1. het aanleggen van twee publieke drinkwatertappunten in Son en Breugel in samenwerking met Join the Pipe à € 3.000 per watertappunt
  • 2. op locaties nabij speeltuin de Molenwiek aan de Van Gentlaan en Speelveld 't Zand (Vuurvlinderlaan).

  2. Ontwikkelingen Sociale Domein

  Het college neemt kennis van ontwikkelingen in het sociale domein m.b.t. - huisvesting Statushouders

  • - inburgering
  • - kinderopvang
  • - wet educatie beroepsonderwijs;

  en bericht de gemeenteraad hierover via de raadsinformatiebrief.

  3. Zondagopenstelling dorp 2013

  Het college besluit de winkelopenstelling 2013 Son en Breugel noord (het dorp) als volgt vast te stellen:
  27 januari, 24 februari, 24 maart, 28 april, 26 mei, 23 juni, 28 juli, 25 augustus, 1 september, 27 oktober, 24 november en 22 december.

  Ingekomen stukken

  1. Uitnodiging opening kerststal te Son en Breugel

  Wethouder Frenken woont de opening van de kerststal te Son en Breugel bij.
  Datum/tijd: 22 december 2012, 17:15 uur
  Locatie: Dommelpas/Hertenkamp