Besluitenlijst 4 december 2012

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 4 december 2012.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Bestuurlijke planning 1e kwartaal 2013.

Het college stelt de bestuurlijke planning vast en laat deze agenderen voor de januarivergadering van de commissies.

3. Huur tijdelijke huisvesting De Stokland.

Het college besluit:

  1. het contract in afwijking van ’de regeling financiële verordening’ op voorhand aan te gaan als gevolg van de spoed die in acht genomen dient te worden;
  2. het huurcontract met De Meeuw aan te gaan conform de opgestelde brief voor een totaal bedrag van € 106.870,00 excl. BTW;
  3. de kosten te dekken uit de vergoeding die verkregen wordt vanuit de brandverzeke-ring zijnde € 106.870,00 excl. BTW;
  4. de raad te informeren.

4. SRE Regioraad agenda 13 december 2012.

Het college neemt kennis van de agenda van de Regioraadsvergadering van 13 december 2012 en geeft zienswijzen mee aan de vertegenwoordiger namens Son en Breugel in dat overleg: wethouder Frenken.

Portefeuille: R. Visser
 

1. Agenda stuurgroep Brainport Oost d.d. 12 december 2012.

Het college neemt kennis van de reactie op de agendastukken van de Stuurgroep Brainport Oost d.d. 12 december 2012.

2. Vaststelling wijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando'.

Het college besluit om:

  1. de nota van zienswijzen ontwerpwijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando' vast te stellen;
  2. het wijzigingsplan 'Ekkersrijt; Grando' ongewijzigd vast te stellen en zowel de initia-tiefnemer als de indiener van de zienswijze hierover te informeren; en
  3. het wijzigingsplan ter inzage te leggen voor beroep.

3. Afvalinzameling 2013 ev.

Het college besluit:

  1. een intentieovereenkomst aan te gaan met Baetsen om te komen tot een samenwer-kingsovereenkomst op basis van Art. 15 F van het BAO om invulling te geven aan de doelstellingen met betreffen tot beperken van het huishoudelijk restafval;
  2. een tijdelijke overeenkomst aan te gaan met Baetsen voor de periode van maximaal een half jaar voor het beheer van de milieustraat en de inzameling van huishoudelijk restafval, gft en plastic afval.

Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Verslag Stuurgroep Centrumvisie Breugel.

Het college neemt kennis van het verslag van de vergadering van de Stuurgroep Centrumvi-sie Breugel gehouden op 29 oktober en het ontwerp-verslag van
26 november 2012.

2. Risicomanagement WSD.

Het college neemt in het kader van risicomanagement kennis van de realisatiecijfers van de WSD over het derde kwartaal 2012.