Besluitenlijst 4 februari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 februari 2003 BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 28 januari 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Bezwaren functiewaardering. Het college neemt kennis van de te volgen bezwarenprocedure functiewaardering. 3. Aanvraag FPU ontslag. Het college verleent de heer C. v.d. Heuvel, medewerker bouw- en woningtoezicht, per 1 mei 2003 op eigen verzoek eervol FPU-ontslag. 4. Kinderopvang. College stelt de overgangsregeling kinderopvang 2003 vast conform voorstel. De bestaande regeling wordt uitgebreid met buitenschoolse opvang. 5. Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning. Het college stemt in met de ontwerp-verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, inclusief toelichting, en met het bijbehorende ontwerp-raadsvoorstel. In de verordening wor-den het recht op ambtelijke bijstand voor de raad en de raadsleden, alsmede het recht op fractieondersteuning, geregeld. 6. Wijziging vergoedingsbedragen voorlunch en diner tijdens dienstreizen. College stemt in met aanpassen van de bedragen conform wijziging in de rijksregeling. 7. Wijziging gemeenschappelijke regeling. Het college stemt in met de voorgestelde wijzigingen van de IZA Nederland-regeling en agendeert het voorstel voor de eerstvolgende vergadering van de commissie AZ. 8. Openstelling vacature medewerker ruimtelijke ordening. Het college stemt in met de openstelling van de vacature medewerker ruimtelijke ordening voor 36 uren per week en hanteert bij de invulling geen vacaturepauze. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Verslag overleg inzake herindeling. Het college neemt kennis van het verslag van het bestuurlijk overleg d.d. 24 oktober 2002 tussen minister Remkes, de provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten in deze regio over het wetsvoorstel tot gemeentelijke herindeling in de regio Eindhoven-Helmond. Het verslag zal ter inzage worden gelegd voor de commissie algemene zaken. 2. Verslag afsprakenlijst stuurgroep d.d. 20.01.2003. Het college neemt het verslag en de afsprakenlijst van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 20 januari 2003 voor kennisgeving aan. 3. Jaarrekening 2002. Kennisnemen van de planning en het draaiboek voor het opstellen van de jaarrekening 2002. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Concept-Voortgangsnotitie interactieve beleidsontwikkeling muziekonderwijs. Het college stemt in met het concept-voortgangsnotitie interactieve beleidsontwikkeling mu-ziekonderwijs. De aanwezigen in het voortraject worden uitgenodigd voor een informatie-avond eind februari. Deze notitie wordt verder behandeld in de commissie Burgerzaken op 13 maart 2003. 2. Huurovereenkomst BSO Korein. B&W onttrekken twee lokalen aan de onderwijsbestemming in de Bloktempelschool ten behoeve van buitenschoolse opvang. Ter vervanging hiervoor worden de twee lokalen eerder beoogd voor buitenschoolse opvang toegevoegd aan de bestemming onderwijs. Voor het gebruik van de ruimten voor buitenschoolse opvang gaat het college een huurovereenkomst aan met Korein Kinderopvang. 3. Bezwaarschrift Jeugd Preventie Project. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van directie Bureau Jeugdzorg ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit inzake de verlening van subsidie voor de uitvoering van het Jeugd Preventie Project in 2002 blijft gehandhaafd. 4. Formatie-uitbreiding Centrale Post ambulancevervoer (CPA/SRE). Het college stemt in met uitbreiding van de formatie van de Centrale Post Ambulancevervoer van het SRE. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Professionalisering handhaving. Het college besluit in te stemmen met het Handboek Kwaliteitsmanagementsysteem Milieu-dienst Regio Eindhoven respectievelijk het productbeleid toezicht en handhaving Wet Milieu-beheer. 2. Beschikking gedeeltelijke intrekking milieuvergunning. Het college van burgemeester en wethouders besluit positief te beschikken op een ingediend verzoek tot gedeeltelijke intrekking van een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer. Ingekomen stukken 1. Uitnodiging voor de afscheidsreceptie van gedeputeerde Boelhouwer. De burgemeester bezoekt de afscheidsreceptie van de heer Boelhouwer, lid van het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. Locatie en tijd: Bois le Duc-zaal van het provinciehuis, Dinsdag 25 februari van 16.00 uur tot 18.00 uur.