Besluitenlijst 4 januari

U kunt hier de besluitenlijst van 4 januari nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 4 januari 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 20 december 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Invulling vacature afdelingshoofd Mensen en Geld.
Het college benoemt de heer S. (Shah) Sheikkariem tot hoofd afdeling Mensen en Geld.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Wijziging tarieventabel legesverordening inzake verstrekking kadastrale informatie.
Het college stemt in met de voorgestelde aanpassing van de tarieventabel van de legesverordening en na advies van de commissie AZ aan de raad een voorstel te doen.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Overgang indicatiestelling van RIO naar CIZ.
Het college besluit de indicatiestelling voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) op grond van artikel 9a van die wet, met ingang van 1 januari 2005 op te dragen aan het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), zulks in verband met het van rijkswege in gang gezette proces van op kwaliteitsverbetering gerichte centralisatie.

2. Sociaal-medische indicatie kinderopvang.
Het college besluit over beleidsregels waardoor de doelgroep sociaal medisch geïndiceerden een gemeentelijke bijdrage kunnen ontvangen in de kosten voor kinderopvang. De beleidsregels worden ter vaststelling voorgelegd aan de commissie en raad van januari aanstaande.

3. Programma van eisen CVV.
Het college neemt kennis van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Collectief Vraag-afhankelijk Vervoer (CVV) en van het, door Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant in samenwerking met de vakafdeling, opgestelde programma van eisen voor het per 1 april 2005 in te voeren CVV.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging congres Strijdige Regels - Samenwerking Inspecties.
Het college is verhinderd tijdens het congres Strijdige Regels - Samenwerking Inspecties, georganiseerd door het ministerie van Economische zaken en VROM op 1 februari 2005.

2. Lunchbijeenkomst Ondernemersvereniging Ekkersrijt.
De burgemeester, wethouder Overbeek en gemeentesecretaris bezoeken de lunchbijeenkomst zullen de lunchbijeenkomst van de Ondernemersvereniging Ekkersrijt op 26 januari a.s. bijwonen.

3. Uitnodiging/opening danstoernooi Avanti!
De wethouders Van Ommen en Overbeek openen het danstoernooi openen het 15e internationale danstoernooi van Show- en Dansvereniging Avanti! op 13 maart a.s.

4. Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Vereniging Airborne Vrienden.
De burgemeester bezoekt de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Airborne Vrienden op 11 januari a.s.