Besluitenlijst 4 juli 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 juli 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 28 juni 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 28 juni 2006
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Stedenbouwkundige Massastudie Noordwest zijde Ovatonde
Combinatiegebouw Brandweerkazerne Gemeentewerf
Het college besluit:
- Akkoord te gaan met de stedenbouwkundige Massastudie t.b.v. het combinatiegebouw voor de Brandweerkazerne en de Gemeentewerf aan de noordwest zijde van de ovatonde.
- Akkoord te gaan met de in de notitie voorgestelde architecten keuze.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Adviezen van de commissie burgerzaken 27 juni 2006
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

2. Grondverkoop Hendrik Veenemanstraat
Het college stemt in met de voorgestelde grondverkoop onder de binnen dit voorstel genoemde condities.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Verslag Stuurgroep Sonniusdriehoek 21 juni 2006
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniusdriehoek van 21 juni 2006, voor kennisgeving aan.

2. Vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO Knooppunt Ekkersrijt
Het college besluit:
1. Op voorwaarde dat de welstandscommissie een positief advies geeft over de onderhavige aanvragen om bouwvergunning het voornemen om met inachtneming van het besluit d.d. 3 mei van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant met toepassing van artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te verlenen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen “Industrieterrein Ekkersrijt”, “Ekkersrijt West”, “A50, Omlegging Son” en “A50, omlegging Son, herziening 1999” ten behoeve van de bouwvergunningsplichtige werkzaamheden met betrekking tot de reconstructie A50 – A58 (knooppunt Ekkersrijt) middels publicatie kenbaar te maken;
2. De wettelijk voorgeschreven procedure ingevolge afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht op te starten.

3. Aanleg informatiestrook Gentiaanlaan
Het college besluit na heroverweging van het besluit d.d. 19 april 2005 respectievelijk 4 oktober 2005 respectievelijk 20 december 2005 om een haltevoorziening en een verlicht informa-tiepaneel aan de Gentiaanlaan aan te leggen overeenkomstig de bijgevoegde tekening.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Buurtvereniging “De Peikes”
De burgemeester woont de lustrumreceptie van buurtvereniging ‘De Peikes’ bij d.d. vrijdag 25 augustus 2006 van 16.30 – 19..00 uur.