Besluitenlijst 4 juni 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 juni 2007


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 mei 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten, met inachtneming van de volgende nuancering over het burgerinitiatief van het Gilde:
Het college hoopt dat het Gilde kan voldoen aan de voorwaarden voor het gebruik van het PNEM huisje, maar acht zich -als dit niet lukt- niet geroepen voor alternatieve huisvesting van het Gilde te zorgen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Toelichting Amendementen Wsw.
Het college stelt de toelichting over de amendementen Wsw aan de commissie Burgerzaken (26 juni) vast.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Verkoop ondergrond benzineverkooppunt.
Burgemeester en wethouders besluiten de ondergrond van het benzineverkoop station gelegen aan Eindhovenseweg 4 niet te verkopen en het gebruiksrecht van de groenstrook te formaliseren. Achterstallige canon en huur worden in rekening gebracht.

2. Programma van eisen aanbesteding vervoer per Deeltaxi.
Het college neemt de volgende besluiten over de aanbesteding van het vervoer per Deeltaxi:
1. Het vervoer wordt op basis van een Programma van Eisen Deeltaxi 2008 - 2010 Europees aanbesteed voor 3 jaar met de mogelijkheid om tweemaal één jaar te verlengen;
2. De inhoudelijke aspecten van het PvE Deeltaxi 2008 - 2010, zoals opgenomen in de bijlage, worden vastgesteld;
3. Het PvE wordt ter advisering voorgelegd aan het Platform Wmo;
4. De portefeuillehouder heeft mandaat om de opmerkingen van het Platform Wmo, voor zover die zich beperken tot kleine aanpassingen, in de tekst van het PvE Deeltaxi 2008 - 2010 aan te brengen.
De criteria waaraan de offertes worden beoordeeld worden vastgesteld.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Afvalverzameling hoogbouw.
Het college besluit om Bureau Milieu en Werk opdracht te verlenen voor:
1. locatiekeuze en kosten verzamelcontainers;
2. aanbesteding levering verzamelcontainers.

2. Verslag Stuurgroep Sonniuspark 24.05.2007. Sonniusdriehoek
Het college neemt het verslag van de Stuurgroep Sonniuspark voor kennisgeving aan.
3. Interne ontsluiting bedrijventerrein Ekkersrijt.
Het college besluit:
* aan Industrieschap Ekkersrijt vrijstelling als bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening te verlenen ten behoeve van de realisatie van de interne ontsluiting van bedrijventerrein Ekkersrijt voor zover deze werkzaamheden in strijd zijn met de bestemming "Bedrijven- en kantorenpark'' in het bestemmingsplan "Ekkersrijt West" en de bestemming ''Industrieterrein I'' in het bestemmingsplan "Industrieterrein Ekkersrijt'';
* voor zover de werkzaamheden tot realisatie van de interne ontsluiting van bedrijventer-rein Ekkersrijt plaatsvinden op de bestemmingen ''Industrieterrein III'' en ''Voorterrein'' van het bestemmingsplan ''Industrieterrein Ekkersrijt'' deze bestemmingen op grond van artikel 21, tweede lid van het bestemmingsplan ''Industrieschap Ekkersrijt'' te wijzigen in de bestemming ''verkeersdoeleinden''.


Ingekomen stukken
1. Uitnodiging ledenconsultatie VNG.
De burgemeester woont de VNG ledenconsultatie op maandag 18 juni in
Eindhoven bij.