Besluitenlijst 4 mei

U kunt hier de openbare besluitenlijst van 4 mei nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 4 mei 2004


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Opzegging dienstverband dhr. R. Berben.
Besloten wordt dhr. R. Berben, hoofd van de afdeling werk en samenleving, met ingang van 14 juni 2004 op eigen verzoek eervol ontslag te verlenen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Aanvraag om bouwvergunning/verzoek om vrijstelling voor de bouw van 10
appartementen en 4 patiowoningen t.n.v. Le B'oeuf v.o.f. op perceel Hendrik
Veenemanstraat.
Het college besluit om met toepassing van artikel 19 lid 1 WRO vrijstelling te verlenen van het bepaalde in het bestemmingsplan Traverse e.o. en bouwvergunning te verlenen t.b.v. de realisering van 10 appartementen en 4 patiowoningen perceel Hendrik Veenemanstraat 20, 22 en 24. Het college verzendt een afschrift van het besluit aan de raadsleden en GS.

2. Verslag stuurgroep Kloppend Hart d.d. 26 april 2004.
1. Het college neemt het verslag van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 26 april 2004 voor kennisgeving aan.
2. Het college neemt kennis van de stand van zaken en het ontwerpprincipe brug Wilhelminakanaal;
3. Het college geeft opdracht aan KWS tot het uitvoeren van de werkzaamheden conform bestek en aanbieding met betrekking tot de herinrichting van de Rooijseweg en deelt dit de commissie gz mee.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Verslag Interne Controle 4e kwartaal 2003. W&S
Het college keurt het intern verantwoordingsverslag van de Intern Controleur van de werkzaamheden verricht binnen de afdeling Sociale Zaken over de periode 4e kwartaal 2003 goed.

2. Bibliotheek subsidieaanvraag Voortouw.
Het college besluit om:
1. € 5000,00 beschikbaar te stellen aan de bibliotheek van Son en Breugel ten behoeve van het leesbevorderingsproject "Het Voortouw";
2. dit besluit ter kennisneming voor te leggen aan de commissie Burgerzaken.

3. Vergunning kinderdagverblijf De Vissersschuit.
Het college verleent Korein Kinderopvang vergunning voor het oprichten en houden van kindercentrum De Vissersschuit op de Ruysdaelstraat 2 te Son.