Besluitenlijst 4 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 28 oktober 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Muilkorfplicht. Het college wijst het verzoek om een muilkorfplicht op te leggen af. 3. Regeling Klokkenluiders. 1. Het college neemt kennis van de wijzigingen in de regeling Klokkenluiders en stelt deze in principe vast. 2. Het college legt, in verband met het instemmingsrecht, de wijzigingen voor aan de OR. 4. Aanwijzing compensatiedagen 2004. College gaat akkoord met de aangewezen compensatiedagen 2 januari en 21 mei 2004. 5. Huisvesting ambtelijk en bestuurlijk apparaat. Het college besluit DHV opdracht te geven voor het verrichten van een haalbaarheidsonderzoek voor de aanpassing van de hal e.o. van het gemeentehuis ten behoeve van de huisvesting van de centrale publieksbalie. 6. Definitieve vaststelling structuur. Het college stelt de notitie met betrekking tot de organisatiestructuur vast. 7. Sociaal Statuut. Het college stelt het Sociaal Statuut gemeente Son en Breugel 2003 vast. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Notitie overkappingen (carports). Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beleid inzake overkappingen (carports) en legt het beleid ter kennisname voor aan de commissie GZ. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. MER beoordelingsplicht betreffende agrarisch bedrijf. Het college besluit: 1. Met de ingediende aanmeldingsnotitie over voldoende informatie te beschikken om een gedegen besluit te kunnen nemen op de milieu aanvraag waardoor het niet noodzakelijk is om een milieu-effectrapport te verlangen; 2. Het besluit onder punt 1 te publiceren in De Brug en in de Staatscourant. 2. Vaststelling concept-nota Heroverweging subsidiebeleid en concept- subsidieverordening welzijn 2004. 1. Het college stelt de aangepaste conceptnota "Heroverweging subsidiebeleid" vast. 2. Het college stelt de "concept-subsidieverordening welzijn 2004" vast. 3. Het college stelt het persbericht vast en besluit een persbijeenkomst te beleggen op 6 november 12.00 uur. Ingekomen stukken 1. Expositie A50. BZ/o&w De burgemeester opent de fototentoonstelling van de A50. 2. Raadsvergadering/receptie burgemeester Maas St. Oedenrode. Wethouder Overbeek en de gemeentesecretaris bezoeken de receptie ter gelegenheid van de installatie van dhr. ing. P.M. Maas als burgemeester van Sint-Oedenrode op donderdag 20 november 2003.