Besluitenlijst 4 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 4 oktober 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 27 september 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Afsluiten reserve west-structuur (A50).
Het college neemt kennis van het resultaat van de reserve en stemt in met de afwikkeling van de overeenkomst met Rijkswaterstaat over de reconstructie van de Gentiaanlaan.Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Overleg Hobbycentrum.
Het college neemt kennis van het overleg met het bestuur van de Stichting Hoi en stemt in met toezending van het verslag.

2. Liquidatie RIO.
Het College stemt in met het unanieme advies van het Portefeuillehoudersoverleg Gezond-heidszorg van de SRE over de liquidatie van de RIO's. Dit besluit wordt ter inzage gelegd voor de commissie Burgerzaken van 8 november a.s


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Onderhoud riolering 2005-2007.
Het college gaat akkoord met de verdere uitwerking van het onderhoud aan het gemeenteriool en laat hiertoe een uitvoeringsbestek opstellen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Provincie "regiobijeenkomsten uitvoering ruimtelijk beleid"
Wethouder Bergmans en wethouder Overbeek wonen de regiobijeenkomst 'uitvoering ruimtelijk beleid', georganiseerd door de provincie op 30 november a.s., bij.

2. Uitnodiging Burger en Overheid: Een kwestie van vertrouwen.
Het college is verhinderd tijdens de 4 bijzondere bijeenkomsten van de Winteracademie "Burger en overheid: Een kwestie van vertrouwen".