Besluitenlijst 5 april

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 5 april 2005


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 29 maart 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Bezorgdheid over regionale samenwerking.
Het college stemt in met de ontwerpbrief aan het dagelijks bestuur van het SRE waarin bezorgdheid wordt uitgesproken over de opstelling van Eindhoven en van Helmond bij een aantal onderwerpen, die afbreuk doen aan de regionale samenwerking.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Verkeersbesluit aslastbeperking Burg Houtens.
Het college besluit een verkeersbesluit te nemen tot het instellen van een maximale aslast van 3,8 ton op de brug Houtens.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Onderwijsbegeleiding.
Het college besluit in te stemmen met raadsvoorstel en dit voorstel voor te leggen aan de commissie BZ en de raad.

2. Implementatiekosten CVV.
Het college besluit in te stemmen met de vorming van een implementatiebudget.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Onderhoud klinkerwegen 2005.
Het college gaat akkoord om uit de onderhoudsvoorziening wegen de benodigde middelen te onttrekken voor uitvoering van het onderhoud aan klinkerwegen 2005.

2. Onderhoud monumenten.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. de uitgestelde onderhoudswerkzaamheden aan het Oude Raadhuis en de Oude Kerktoren uit te voeren.
2. deze kosten te dekken binnen de algemene reserve flexibel deel.


Ingekomen stukken

1. Opening natuurbrug Het Groene Woud.
Wethouder Bergmans woont de opening de natuurbrug Het Groene Woud over de A2 tussen Best en Boxtel op 23 april 2005 bij.

2. Uitnodiging bezoek sportpark "De Gentiaan" Sportstichting HTC Son.
De burgemeester en wethouder Overbeek bezoeken het sportpark 'De Gentiaan' van sport-stichting HTC Son op 23 april om ter plekke te kijken welke activiteiten zich op deze accommodatie afspelen en welke nieuwe ontwikkelingen zijn gepland of in gang zijn gezet.

3. Uitnodiging 49e dies natalis/TUE.
Het college is verhinderd tijdens de 49e dies natalis, georganiseerd door het college van bestuur van de Technische Universiteit Eindhoven.

4. Uitnodiging Symposium aanbestedingen WSD.
Wethouder Van Ommen en/of een ambtelijke vertegenwoordiger woont het Symposium Aanbestedingen, georganiseerd door de WSD op 25 mei a.s. bi