Besluitenlijst 5 augustus

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 augustus 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 29 juli 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Onderzoek VROM-inspectie. Het college neemt kennis van de inhoud van het rapport Onderzoek VROM regelgeving van de VROM Inspectie en stelt zich op 26 augustus op conform de aangegeven lijn: 1. Nota handhavingsbeleid wordt dit najaar aangeboden; 2. Formatieonderzoek ruimtelijke ordening en milieu wordt uitgevoerd; 3. Het Gemeentelijk Rioleringsplan wordt dit najaar vastgesteld; 4. Werkprocessen worden na reorganisatie vastgesteld; 5. Vooralsnog geen scheiding aanbrengen tussen vergunningverlening, controle en handhaving. 2. Toekomstvisie Son en Breugel in relatie tot Regionaal Ruimtelijk Plan. Het college nodigt de raadsleden uit voor een brainstormavond op 22 september aanstaande met als thema de uitwerking van het Regionaal Ruimtelijk Plan in relatie tot de groei / huisvestingstaakstelling van de gemeente Son en Breugel. 3. Aanpassing grondprijzen. Het college bepaalt de marktconforme grondprijs op € 375,-- per m2. Deze prijs is de basis voor de prijsbepaling van de bouwterreinen in Het Kloppend Hart. 4. Mutaties begroting 2004. Het college neemt kennis van de financiële mutaties zoals die zich hebben voorgedaan na de behandeling van de begroting door B&W en MT in Best (25 juni). Het college besluit deze mutaties te verwerken binnen de begroting 2004. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Wijziging verordening muziekonderwijs. Het college stelt een raadsvoorstel vast tot wijziging van de subsidieverordening muziekonderwijs en geeft aan de voorgenomen wijziging voldoende bekendheid. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Subsidie binnensport. Het college besluit een overgangstermijn van twee seizoenen in acht te nemen om de accommodatiesubsidie binnensport toe te passen voor senioren. Dit betekent voor betreffende verenigingen 20% subsidie voor seizoen 2003-2004 en 10% voor seizoen 2004-2005. 2. Beheer en onderhoud Ekkersrijt. Het college besluit het beheer en onderhoud van het bedrijventerrein Ekkersijt in beginsel voor de komende jaren onder te brengen bij de projectdirecteur Ekkersrijt tegen een nog nader voor te stellen budget, passend binnen de eerder gestelde kaders. Over dit voorstel zal op 1 september a.s. overleg gevoerd worden met de Stichting Parkmanagement. 3. Calamiteitenplan Destructor. Het college stemt in met het calamiteitenplan en wijst het ministerie op de kwetsbaarheid van een verwerker van hoog risicomateriaal.