Besluitenlijst 5 februari 2013

Portefeuille: burgemeester
 

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 januari 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Raadsvergadering d.d. 7 februari 2013

Het college bespreekt de stukken die voor de raadsvergadering van 7 februari 2013 zijn geagendeerd.

3. Sociaal Beleidskader voor de RUD's.

Het college stemt in met het Sociaal Beleidskader (SBK) dat op 24 januari 2013 is vastgesteld in het Provinciebreed Bijzonder Georganiseerd Overleg (PBGO) t.b.v. de vorming van regionale uitvoeringsdiensten / omgevingsdiensten.

4. Dossierobservatie vordering Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt.

Het college neemt kennis van de dossierobservatie Stichting Beveiliging Ekkersrijt (SBBE) en besluit SBBE schriftelijk te vragen afspraken te maken betreffende:

 • de aflossing van de vordering;
 • het geven van financieel inzicht;
 • de vervreemding van de hardware;
 • en de samenstelling van het stichtingsbestuur.

5. SRE portefeuillehoudersoverleggen 6 februari 2013.

Het college neemt kennis van de agenda's van de diverse portefeuillehoudersgesprekken van 6-2-2013 en vakadvies daarover en bespreekt eventuele zienswijzen met degene die namens Son en Breugel deelneemt aan het overleg.

6. Jaarplan Boa 2013.

Het college stemt in met het jaarplan 2013 van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa) van de gemeente Son en Breugel.

7. Financiële stand van zaken combigebouw.

Het college besluit:
Kennis te nemen van;

 1. de stand van zaken aangaande de financiën ‘nieuwbouw combigebouw’ en besluit:
 2. de glaskunst in het combigebouw te laten realiseren en een krediet van € 16.500,00 beschikbaar te stellen voor de uitvoering en dit bedrag te dekken uit de vrij besteedbare middelen.
 3. de inrichtingskosten à € 23.500,00 te dekken vanuit het budget ‘aankoop inventaris’,
 4. het restant van de sloopkosten, € 12.863,25 in te zetten voor restant voor de verdere afwerking en afronding van het project,
 5. de ten onrecht op het budget van het combigebouw drukkende kosten (aanleg gladvezel tijdelijke kazerne [€ 35.000,00] en personeelskosten [€ 6.750,00]) niet te corrigeren. Voor de jaren waarin deze zijn verantwoord is de jaarrekening reeds vastgesteld,
 6. de mede als gevolg van punt 5 ontstane overschrijding van € 48.601,01 via de 1e MARAP 2013 te verantwoorden en dit bedrag te dekken uit de reserve vrij besteedbare middelen,
 7. het restant budget van de LED-verlichting € 37.000,00 via de resultaatbestemming 2012 over te hevelen naar 2013.

Portefeuille: R. Visser
 

1. Vaststelling Besluit Individuele Voorzieningen 2013.

Het college stelt het Besluit Individuele Voorzieningen 2013 vast.

2. Aanvraag omgevingsvergunning - Raadhuisplein 5, 5A en 5B.

Het college besluit:

 1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen voor de activiteit bouwen, e.e.a. overeenkomstig het bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte bouwplan met omschrijving;
 2. aan deze vergunning gestelde voorwaarden te verbinden;
 3. behoudens rechten van derden.

3. Beslissing op bezwaar bouw.

Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaaren beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Het college neemt voorts de overweging van de bezwaarschriftencommissie, m.b.t. het dateren van besluiten, ter harte.

4. Beslissing op bezwaar Wmo.

Het college besluit het bezwaarschrift conform het advies van de commissie voor bezwaaren beroepschriften, ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

5. Verzoek Eindhoven om financiële bijdrage gratis OV.

Het college besluit, n.a.v. het verzoek van Eindhoven, niet over te gaan tot het vergoeden van de reiskosten, gemaakt door de Son en Breugelse gebruikers van de stadpassen voor het OV (stadslijn 11 e.a.).

6. Evaluatie begroting 2013.

Het college neemt kennis van de evaluatie van het proces van de begroting 2013 en biedt deze ter bespreking aan de commissie Algemene zaken aan.

7. Decembercirculaire gemeentefonds 2012.

Het college neemt kennis van de beperkte effecten van de decembercirculaire en verwerkt deze bij de relevante stukken (jaarrekening 2012 en kadernota 2013).

8. Project "Structuurvisie Son en Breugel"; basisverkenning en verslagen.

Het college besluit om:

 1. kennis te nemen van de “Basisverkenning structuurvisie Son en Breugel”;
 2. de in de “Basisverkenning” opgenomen ‘aanzetten voor de oordeelsvormende fase’ vast te stellen als basis voor de oordeelsvormende fase.
 3. kennis te nemen van de verslagen van de stuurgroep project “structuurvisie Son en Breugel” d.d. 23 augustus, 5 september, 15 november en 6 december 2012.

9 Controleprotocol 2012.

Het college:

 1. biedt het controleprotocol 2012 aan de raad ter vaststelling aan;
 2. stelt het normenkader 2012 vast en biedt dit ter kennisname aan de raad aan.

10. Realiseren van een carport, Frieslandlaan 21.

Het college besluit:

 1. in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van een carport op het perceel Frieslandlaan 21 te Son;
 2. na indiening aanvraag omgevingsvergunning de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

11. Nota risicomanagement en weerstandsvermogen.

Het college stemt in met de nota risicomanagement en weerstandsvermogen en biedt het ontwerp raadsvoorstel aan commissie en raad aan. De inzet van vrij te vallen bedragen uit de algemene risicovoorziening wordt betrokken bij de voorbereiding van de kadernota.

Portefeuille J.P. Frenken
 

1. Overeenkomst Kredietbank West-Brabant.

Het college neemt de volgende besluiten over de uitvoering van enige wettelijke taken ten aanzien van de schuldhulpverlening:

 1. met de Kredietbank West-Brabant (KWB) wordt een samenwerkingsovereenkomst afgesloten;
 2. de KWB ontvangt mandaat voor de afgifte van de verklaring bedoeld in art. 285 lid 1 sub f en lid 2 van de Faillissementswet;
 3. DommelRegio krijgt een machtiging om na beoordeling van de noodzaak daartoe, de KWB opdracht te geven tot verstrekking van een persoonlijke lening.

2. Rationeel wegbeheer.

Het college neemt kennis van de inspectierapporten en besluit om de bijgevoegde raadsinformatiebrief voor kennisgeving aan de raad voor te leggen.

Ingekomen stukken
 

1. Uitnodiging Boerenbruiloft Son.

Wethouder Frenken en secretaris Van Etten wonen de Boerenbruiloft Son bij.
Datum/tijd: 12 februari 2013, 11:00 uur
Locatie: De Zwaan/gemeentehuis.