Besluitenlijst 5 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 5 juli 2005


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 28 juni 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Verzoek op grond Wet openbaarheid van bestuur.
Het college besluit het verzoek om informatie op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) in te willigen en verzoeker inzage te geven in de gevraagde jaarstukken. De betreffende stichting wordt hierover geïnformeerd.

3. Vervolgaanpak knelpunten organisatie.
1. College besluit in te stemmen met de notitie "vervolgaanpak van knelpunten in de organisatie van de gemeente Son en Breugel.
2. College neemt op basis daarvan ten behoeve van het adviesrecht van de ondernemingsraad voorgenomen besluiten:
- in de organisatiestructuur het taakveld brandweer te plaatsen onder de afdeling Groen en Beheer;
- in de organisatiestructuur de controltaakvelden AO/IC, Financiën en HRM te plaatsen onder de afdeling Mensen en Geld;
- in de organisatiestructuur het taakveld interne beveiliging te plaatsen onder Mensen en Geld;
- in de organisatiestructuur het taakveld economische zaken te plaatsen onder de afdeling Mensen en Geld.
3. College geeft aan directie voor de overige punten in de notitie opdracht tot uitwerking.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Presentatie Beleidsplan I&A 2005-2008.
1. Het college stelt, behoudens enige kleine aanpassingen, de presentatie van het I&A-beleidsplan 2005-2008 vast voor presentatie aan Commissie AZ van 7 september 2005.

2. Uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State inzake bouwvergunning luifel en pompen, Eindhovenseweg.
Het college neemt kennis van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State tot ongegrondverklaring van het hoger beroep van betrokkene tegen de bouwvergunning voor de plaatsing van een luifel en pompen op een perceel aan de Eindhovenseweg.

3. Instellen supervisorschap Traversegebied.
Het college besluit om een supervisorschap in het leven te roepen voor de grootschaligere ontwikkelingen in het Traversegebied.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Uitvoering Brede School.
Het college besluit het starten en begeleiden van drie Brede Scholen in de wijken Breugel, Gentiaan en Son te laten uitvoeren door Prisma Brabant.

2. Contract voorstel Welzorg.
Het college besluit in te stemmen met het contractvoorstel van Welzorg en daarmee samenhangende wijziging in de aanbestedingsprocedure WMO-hulpmiddelen.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Professionalisering van de handhaving-eindmeting.
Het college van burgemeester en wethouders:
 stelt de resultaten van de eindmeting van het project "Professionalisering van de milieu-handhaving" vast;
 stelt Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant in kennis van deze bestuurlijke vaststelling.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging concert Pro Honore met Symphonic Band uit Shanghai.
De burgemeester en (zo mogelijk) wethouder Van Ommen en de secretaris bezoeken het concert van Harmonie Pro Honore Et Virtute met Shi Da FuZhong Symphonic Band uit Shanghai China.
De burgemeester zal een gemeentelijk aandenken aan de Chinezen aanbieden.