Besluitenlijst 5 juni 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 5 juni 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 28 mei 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Evaluatie bezwaarschriftenprocedure

Het college neemt kennis van de evaluatie van de bezwaarschriftenprocedure en stemt in met de adviezen voor de interne werkwijze:

  1. geen formele aanpassing van de procedure maar daarmee met gezond verstand en bestuurlijke sensitiviteit omgaan;
  2. voortzetten van de daartoe inmiddels gezette stappen, met name op het punt van contact met bezwaarmaker na bezwaar en bij nieuwe omstandigheden alsmede op het punt van het aan de orde stellen van verweerschriften in de poho’s.

Gevraagd wordt om bij het jaarverslag van de commissie over 2013, te rapporteren hoe de conclusies n.a.v. de evaluatie in de praktijk zijn gebracht.

3. Basisregistratie Personen

Het college besluit:

  1. de intentie uit te spreken om gezamenlijk met de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de burgerzakenmodules aan te schaffen;
  2. het vijf-hoofdstappenplan vast te stellen;
  3. opdracht te verstrekken aan de ‘projectgroep invoering BRP’ om uitvoer te geven aan het 5- hoofdstappenplan.

Portefeuille: R. Visser

1. Adviezen commissie Grondgebiedzaken 23 mei 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Grondgebiedzaken van 23 mei 2013.

2. Uitbreiding woning, De Bontstraat 12

Het college besluit:

  • in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de realisering van het uitbreiden van de woning op het perceel De Bontstraat 12 te Son;
  • de vergunningverleningprocedure op te starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

3. Verbouwen berging tot overdekt terras, Herculeslaan 1a

Het college besluit:

  • in beginsel (via een buitenplanse afwijkingsprocedure) medewerking te verlenen aan de verbouw van de berging tot overdekt terras op het perceel Herculeslaan 1a te Son;
  • na indiening aanvraag omgevingsvergunning, de vergunningverleningprocedure op starten nadat verzoeker de planschadeverhaalsovereenkomst heeft ondertekend.

Openbaar: ja

Portefeuille J.P. Frenken

1. Pilot inzet WWB’ers

Het college besluit in te stemmen met de pilot inzet van WWB’ers voor onderhoud openbare ruimte. Wethouder Frenken zal tijdens het persgesprek de pilot nader toelichten.

2. Subsidie Voedselbank Best

Het college besluit om aan de Voedselbank Best voor 2013 een subsidie toe te kennen van € 4.500,-. Verder besluit het college voorgesteld om de Voedselbank mee te delen dat het voornemen bestaat voor 2014 en 2015 eveneens een subsidie toe te kennen van € 4.500,-. Bij de invulling hiervan zal bezien worden of ook de lokale serviceclubs hierin een rol kunnen spelen.

3. Adviezen commissie Burgerzaken in combinatie met commissie Grondgebiedzaken 29 mei 2013

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Burgerzaken van 29 mei, waarbij ook de commissie Grondgebiedzaken aan de beraadslagingen deelnam.