Besluitenlijst 5 maart 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 26 februari 2013.

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Voorbereiding agenda AB RUD.

Het college neemt kennis van de concepten Financiële Verordening en Reglement van Orde inzake de RUD en besluit de gemaakt aanvullingen en/of opmerkingen ter beschikking te stellen aan de RUD met het verzoek deze te verwerken in de definitieve stukken voordat deze ter besluitvorming worden voorgelegd aan het AB.

3. Adviezen commissie Algemene Zaken d.d. 27 februari 2013.

Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie Algemene Zaken d.d. 27 februari 2013.

4. Werkconferentie Transformatie SRE.

Het college bespreekt de stukken die zijn ontvangen met het oog op de werkconferentie Transformatie SRE, waaraan door het college op 6 maart a.s. wordt deelgenomen.
College wordt vertegenwoordigd door de burgemeester.

5. Beslissing op bezwaar Halt Oost-Brabant.

Het college besluit het bezwaarschrift van dhr. mr. J.J.T. van Stiphout, namens Halt Oost-Brabant, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften gegrond
te verklaren. In afwijking van het advies van de commissie besluit het college niet over te gaan tot betaling van het gevraagde subsidiebedrag, aangezien in het betreffende jaar geen diensten door HALT zijn verricht. Tevens besluit het college over te gaan tot vergoeding van de proceskosten.

6. Sociaal Statuut SRE.

Het college deelt het ongenoegen van haar regioraadslid John Frenken over het door het DB vastgestelde Sociaal Statuut voor het SRE, en legt dit vast in een krachtige brief aan het DB van het SRE.

Portefeuille: R. Visser

1. Tijdelijke Vloed / Kanidas.

Naar aanleiding van de vragen van het raadslid de heer Flapper neemt het college kennis van de ontwikkelingen rond de Tijdelijke Vloed / Kanidas en stemt het college er mee in dat
wethouder Visser de commissie GZ op 6 maart 2013 mondeling informeert. Het college bevestigt hierbij dat zij eerder heeft besloten met Archipel in overleg te gaan op
basis van de volgende uitgangspunten:

  1. In principe wordt meegewerkt aan het verzoek van Archipel om de tijdelijke Vloed nog (voor beperkte tijd) te mogen gebruiken voor huisvestingsdoeleinden voor hun doelgroep;
  2. Dit impliceert, dat de tijdelijke Vloed zal worden gedoogd voor de periode (sub a) dat dit noodzakelijk is;
  3. Voorwaarde is daarnaast dat e.e.a. WMO-kostenneutraal geschiedt

Het college neemt er kennis van dat Archipel met IVN in beginsel overeenstemming heeft bereikt over natuurcompensatie en is bereid de realisatie daarvan te faciliteren door ruimte
beschikbaar te stellen in het Bosgebied West, als aangewezen gebied voor natuurcompensatie.

2. Ontwikkeling Apollohallocatie door Amvest; principeverzoek.

Het college besluit:

  1. in principe in te stemmen met het principeverzoek van Amvest tot ontwikkeling van een woonappartement op de ontwikkelingslocatie Apollohal en Amvest overeenkomstig de conceptbrief te verzoeken het schetsplan verder uit te werken aan de hand van de genoemde uitgangspunten en randvoorwaarden;
  2. de raad te informeren via de RIB conform concepttekst;
  3. de burgemeester tekent aan niet in te stemmen met dit besluit.

3. Exploitatie sporthallen.

Het college besluit dat uitgegaan wordt van handhaving huidig rooster voor sportverenigingen tot zomerreces. College stelt raad voor te kiezen voor variant van eigen
zaalwachten. Aan raad wordt tevens voorgesteld in de commissie oriënterend te spreken over de kaders voor de lange termijn.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Voortgezet gebruik gemeentewerf.

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

  1. wethouder Frenken mandaat te geven om afspraken te maken met de diverse gebruikersgroepen en een sleutelhouder (bijv. Lev-groep ) aan te stellen over het
  2. gebruik van de werf;
  3. de buitenloods van de werf bij calamiteiten te gebruiken voor incidenteel zoutopslag ten behoeve van gladheidbestrijding;
  4. met buurtbeheer De Breeakker deze ontwikkelingen te bespreken.

2 Projectplan accommodatiebeleid.

Het college stemt in met het projectplan accommodatiebeleid.