Besluitenlijst 5 november

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2002
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 29 oktober 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen. 2. Ontslagverzoek dhr. R. den Tuinder. Burgemeester en wethouders verlenen de heer R. den Tuinder, lid van de vrijwillige brandweer, eervol ontslag m.i.v. 1 november 2002. 3. Personele situatie sociale zaken. Het college gaat akkoord met de voorgestelde taakverschuivingen binnen de afdeling Sociale Zaken. 4. Raadsagenda 7 november 2002. Het college neemt de raadsagenda voor de begrotingsbehandeling voor kennisgeving aan. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Augilath. Het college neemt kennis van de stand van zaken met betrekking tot het augilath-project en besluit deel te nemen aan de slotconferentie op 12 december aanstaande. De gemeentesecretaris en het hoofd Grondgebiedzaken zullen de gemeente vertegenwoordigen. 2. Verkeersmaatregelen Amerikalaan. Het college besluit de verkeersveiligheid op de Amerikalaan te verbeteren door wegversmallingen aan te brengen en langs de Amerikalaan fietssuggestiestroken aan te brengen. De maatregelen worden op korte termijn besproken met een delegatie van buurtbewoners. 3. Aanvraag om bouwvergunning voor de plaatsing van een rioleringsvoorziening nabij de Alpenlaan. Het college besluit om de aanvraag om bouwvergunning voor de plaatsing van een rioleringsvoorziening nabij de Alpenlaan o.g.v. artikel 19a lid 4 WRO gedurende vier weken ter inzage te leggen en indien er geen reacties binnenkomen de verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij GS. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Aanvraag accommodatiesubsidie. Het college heeft de aanvraag van een accommodatiesubsidie voor de bekostiging van de huur van een pand voor het geven van muziekonderwijs afgewezen. 2. Stand van zaken aanmelding vrijwilligerswerkverzekering. Het college van burgemeester en wethouders neemt kennis van de stand van zaken aanmelding collectieve vrijwilligerswerkverzekering. Op 25 juni heeft de gemeente besloten voor vrijwilligers(organisaties) in Son en Breugel een collectieve vrijwilligerswerkverzekering af te sluiten. Welzijnsorganisatie Loket W uit Eindhoven voert de werkzaamheden uit. Vanaf 1 oktober is de vrijwilligerspolis voor Son en Breugel in werking getreden. Zowel bij Loket W als bij de afdeling zijn diverse positieve reacties op het initiatief binnengekomen. Op dit moment verloopt de aanmelding van organisaties naar verwachting. Er zijn 180 organisaties benaderd voor deelname aan de polis. 25 organisaties hebben zich aangemeld en 35 aanmeldingen worden binnenkort verwacht. 3. Dak basisschool De Stokland. Het college neemt spoedeisende maatregelen om bij de basisschool De Stokland deels de dakconstructie en een aantal hemelwaterafvoeren te vervangen; tevens de randstroken te herstellen. De lasten worden gedekt uit de reserve onderhoud onderwijsgebouwen. Dit wordt ter kennis gegeven aan de commissie Burgerzaken. 4. Bezwaarschrift verhuiskostenvergoeding. Het bezwaarschrift gericht tegen de afwijzing van een verhuiskostenvergoeding verklaren burgemeester en wethouders, conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, ongegrond. Het bestreden besluit d.d. 13 november 2001 wordt gehandhaafd. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Streefbeeld Reconstructie De Meierij. Burgemeester en wethouders nemen het Streefbeeld Reconstructie Meierij voor kennisgeving aan. Het streefbeeld heeft geen wettelijke status maar is een noodzakelijke tussenstap voor het reconstructieplan, dat Provinciale Staten waarschijnlijk eind 2003 vaststelt. De hoofdpunten van het streefbeeld zijn:  In de Meierij liggen twee Regionale Natuur -en Landschapseenheden (RNLE's), de Loonse en Drunense duinen en Het Groene Woud. Dit zijn twee grote gebieden bestaande uit natuurgebieden en gebieden waar natuur, landschap en cultuurhistorie voorrang krijgt danwel in balans blijft met het agrarisch grondgebruik en recreatiedoeleinden. De gemeente Son en Breugel heeft een convenant m.b.t. het Groene Woud ondertekent met de gedachte dat de gemeente Son en Beugel in het uitloopgebied van deze RNLE ligt.  Wat betreft de landbouw wordt aangestuurd op extensieve vormen van landbouw in en nabij kwetsbare gebieden en intensieve vormen op duurzame locaties. Bij verplaatsingen van bedrijven, bijv. uit een varkensvrije zone als het Dommeldal, wordt eerst ruimte gezocht binnen de eigen gemeente en bij voorkeur op vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's). Belangrijke clusters voor de intensieve veehouderij kunnen zich vormen o.a. ten noordwesten van Son en Breugel en ten zuidoosten van Sint-Oedenrode. Ook is aandacht voor een verbreding van de landbouw door het zoeken van nevenactiviteiten op terreinen als zorg, recreatie en natuur t.b.v. een extra inkomen.  De voorzieningen voor recreatie en toerisme zullen worden verbreed en geleidelijk worden uitgebreid. Nabij Son en Breugel worden intensieve recreatiebedrijven als Aquabest en De Vleut (beiden bestaand) in Best en De Kienehoef (nieuw) in Sint-Oedenrode ge-noemd en op de streefbeeldkaart aangeduid. De (geplande) golfbaan in Son en Breugel is evenals de andere banen in bijv. Best (bestaand) en Sint-Oedenrode - Kienehoef (nieuw) niet van een dusdanige omvang dat ze apart op de streefbeeldkaart zijn opgenomen als intensieve recreatiebedrijven.  Het oude beekverloop van rivieren als de Essche Stroom, de Beerze en de Dommel wordt weer hersteld. Langs deze rivieren moeten overstromingsgebieden en retentiebekkens (komen te) liggen om het overtollige water in de natter wordende seizoenen te kunnen bergen. In verband met herstel van de grondwaterstand en de kwel (naar de oppervlakte komen van grondwater) worden naast de beekdalen ook verder gelegen gebieden als het Breugels Broek en de Hooijdonkse Akkers nat gehouden. De daar nog bestaande landbouw dient hierop te worden afgestemd. In het Dommelgebied en het Breugels buitengebied is natuur, landschap en cultuurhistorie het belangrijkste. Bestaand agrarisch grondgebruik moet in balans blijven met deze waarden. Het gebied Sonse Heide biedt nog mogelijkheden voor inplaatsing van bedrijven. Het Streefbeeld Reconstructie De Meierij sluit goed aan bij de visie die de gemeente zelf voor haar buitengebied heeft.