Besluitenlijst 5 oktober

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 5 oktober 2004

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 28 september 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Evaluatierapport Brand Bowie.
Het college neemt kennis van het rapport van drs. A.Wiegant. Hij heeft in opdracht van de burgemeester en de commandant brandweer van Son & Breugel en van het sectorhoofd Crisisbeheersing van de Regionale Brandweer Zuidoost-Brabant een aantal aspecten van dit incident nader onderzocht. Het betreft de melding, de alarmering, de opschaling, de afschaling, de tactische uitvoering, de communicatie met de media en de positionering van de burgemeester.
Het college stemt tevens in met de aanbiedingsbrief en de daarin genoemde aanbevelingen.

3. Bezoek college aan BNG en b&w-vergadering 12 oktober 2004.
Het college besluit in verband met het bezoek aan de BNG in Den Haag op
12 oktober 2004 (week 42) alleen een "papieren" B&W-vergadering te houden. Dit betekent dat de te bespreken stukken doorschuiven naar de B&W-vergadering van 19 oktober 2004. Voor zéér spoedeisende stukken wordt zo nodig een extra moment in week 42 gezocht.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Aanbesteding openbaar vervoer.
Het college besluit om het 3e concept programma van eisen openbaar vervoer ter kennisname aan te nemen en het SRE voor te stellen om in het programma van eisen aanvullende voorwaarden op te nemen ter regulering dat de kosten van haltevoorzieningen en infrastructurele aanpassingen als gevolg van een gewijzigde routering (deels) bij de vervoerder in rekening kunnen worden gebracht.

2. Begrotingsbrief 2005.
Het college stemt in met de inhoud van de aanbiedingsbrief van de meerjarenbegroting 2005 - 2008 en overlegt procedure met de fractievoorzitters.

3. Bouw Oranjetip.
Het college besluit geen medewerking te verlenen aan de bouw van een verdieping op de woonwagen Oranjetip 7.

4. Kunst in het Kloppend Hart.
Het college stemt in met het houden van een opiniërende bijeenkomst met de leden van de raad.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Overhevelen monumentenbeleid van de afdeling W&S naar R&W. W&S
Het college besluit om het reguliere werkproces "monumenten" in verband met beleidsarme uitvoering over te hevelen van de afdeling W&S naar de afdeling R&W.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Situatie milieuvergunning Van Happen Containers.
Het college neemt kennis van de situatie rondom bij het bedrijf van Happen Containers. Dit naar aanleiding van de door de gemeente ingediende bedenkingen tegen de ontwerpbeschikking van de milieuvergunning, een publicatie in het Eindhovens Dagblad en een daarop volgend gesprek tussen vertegenwoordigers van het bedrijf en Burgemeester Gaillard en wethouder Hans Overbeek.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging buitengewone algemene ledenvergadering VNG.
De burgemeester woont de buitengewone algemene ledenvergadering van de VNG bij. Hierbij zal het wetsvoorstel inzake de gekozen burgemeester worden voorbereid.
Datum en tijd: 22 oktober 2004, 10.30- 13.00 uur
Locatie: Malieveld in Den Haag

2. Bijeenkomst provincie 'revitalisering landelijk gebied'. O&F
Het college is verhinderd de bijeenkomst over de revitalisering van het landelijk gebied bij te wonen. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door de provincie en de Stuurgroep Dynamisch Platteland.