Besluitenlijst 5 september 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 5 september 2006

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 augustus .
JV2 (Masterplan Sonniusdriehoek): i.p.v. "exploitatie-opzet" dient te worden gelezen "concept exploitatie-opzet". Overigens: conform.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Verlenging overeenkomst leerlingenvervoer met Taxi Botax Valkenswaard.
Het college besluit de overeenkomst Leerlingenvervoer met één jaar te verlengen.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Projectaanpak SBC.
Het college gaat akkoord met de projectaanpak optimalisering accommodatie SBC en besluit financiële medewerking te verlenen aan de realisatie van tijdelijke omkleedfaciliteiten (50% voor max. 2 jaar, t.l.v. in begroting 2007 opgenomen budget). Daarnaast neemt het college kennis van de aanstaande bespreking met SBC in het kader van het Masterplan Sonniusdrie-hoek.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bodembeleid, Bouwstoffenbesluit, Bodembeheersplan en Bodemkwaliteitskaart.
Het college besluit om:
 in afwijking van het milieubeleidsplan 2006-2009 geen bodemkwaliteitskaart en bodembe-heersplan op te stellen voor de Sonniusdriehoek en de Sonniuswijk;
 in het nog op te stellen bestemmingsplan Sonniusdriehoek de locatie van de geluidswal aan te wijzen als locatie in het kader van het Bouwstoffenbesluit. De commissie GZ zal schriftelijk worden geïnformeerd.

2. Intrekken bouwvergunningen.
Het college besluit om:
a. De volgende bouwvergunningen op grond van artikel 59 lid 1
onder c van de Woningwet juncto 4.1 van de Bouwverordening 1992, tiende wijziging in te trekken:
- bouwvergunning nr. 98-309, Aziëlaan, d.d. 25 januari 1999;
- bouwvergunning nr. 02-112, Ekkersrijt, d.d. 26 juni 2002;
- bouwvergunning nr. 99-273, Marnelaan d.d. 3 februari 2000;
- bouwvergunning nr. 99-133, Seinelaan, d.d. 15 juli 1999;
- bouwvergunning nr. 98-083, Seinelaan, d.d. 24 april 1998;
- bouwvergunning nr. 02-161, Trompstraat, d.d. 11 juni 2002;
b. Bouwvergunning nr. 01-191, Groningenlaan, d.d. 11 september 2001 op grond van artikel 59 lid 1 onder e van de Woningwet in te trekken.

3. Beslissing op bezwaar.
Het college besluit conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften een bezwaarschrift ongegrond te verklaren. De bestreden bouwvergunning voor het realise-ren van een autoservicestation aan de Eindhovenseweg blijft in stand.

4. Beslissing op bezwaar de heer Konings.
Het college neemt het bijgevoegde ontwerp-raadsvoorstel voor kennisgeving aan en ziet geen aanleiding tot het maken van kanttekeningen bij het advies om een bezwaarschrift n.a.v. de afwijzing van een planschadeclaim ongegrond te verklaren. Het voorstel wordt geagendeerd voor de commissie Grondgebiedzaken van 2 oktober 2006.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Airborne Memorial Day. O&F
Burgemeester woont de kranslegging bij "De Parachutist" aan de Europalaan bij op zondag 17 september 14.00 uur.