Besluitenlijst 6 april

U kunt hier de besluitenlijst B en W van 6 april nalezen.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 6 april 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 30 maart 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Ontslagverzoek mevr. I. van Lieshout-Hamelers.
Het college verleent mevr. I. van Lieshout-Hamelers (medewerker afd. ondersteuning en faciliteiten) overeenkomstig haar verzoek met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag.

3. Ontslagverzoek dhr. W. van Dinther.
Het college verleent dhr. W. van Dinther (medewerker afd. ondersteuning en faciliteiten) overeenkomstig zijn verzoek met ingang van 1 juni 2004 eervol ontslag.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Kapvergunning bomen pastorietuin.
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2004 een vergunning verleend aan de gemeente Son en Breugel voor het kappen van 19 bomen op het perceel Hendrik Veenemanstraat 27. De vergunning is verleend in verband met het realiseren van een Multi-functioneel gebouw ter plaatse.
Dat effectuering van deze afspraken geschiedt pas zodra dit daadwerkelijk aan de orde is (inclusief votering raadskrediet voor het nieuwe gebouw) en zo nodig ook gekeken zal wor-den naar alternatieve herplantlocaties.

2. Verslag stuurgroep Kloppend Hart d.d. 1 maart 2004.
Het college neemt het verslag van de stuurgroep Kloppend Hart d.d. 1 maart 2004 voor ken-nisgeving aan.


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Subsidievoorwaarden lokale initiatieven muziekonderwijs.
Het college stemt in met beleidsregels betreffende de subsidiering van de lokale initiatieven in het muziekonderwijs. Bovendien worden de subsidiegrondslagen vastgesteld. De beleids-regels en grondslagen worden ter kennisneming voorgelegd aan de commissie burgerzaken en gepubliceerd.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Definitieve beschikking Wet milieubeheer.
Het college van burgemeester en wethouders besluit positief te beschikken op de ingediende aanvraag voor een oprichtingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer voor een pluimvee- en schapenhouderij.Ingekomen stukken

1. Uitnodiging defilé Avond Wandel Vierdaagse.
De burgemeester en wethouder Overbeek zijn aanwezig bij het defilé van de Avond Wandel Vierdaagse.
Datum en tijd: vrijdag 11 juni, vanaf 20.00 uur
Locatie: Blokhut, St. Genovevastraat, Breugel

2. Uitnodiging opening nieuw pand LSO.
Het college is verhinderd tijdens de opening bij van het nieuwe pand van de Landelijke Sinti
Organisatie.
Datum en tijd: vrijdag 23 april 2004 van 15.00 tot 18.00 uur
Locatie: Oranjestraat 75a, Best