Besluitenlijst 6 augustus 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 6 augustus 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 30 juli 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Overdracht taken op grond van transformatie Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE)

Het college stemt in principe in met het voorstel van de werkgroep van gemeentesecretarissen voor de aanpak van de overdracht van taken op grond van de transformatie SRE. Het college gaat er daarbij van uit dat ook de formatie voor de betreffende taken van het SRE zal worden overgenomen.

3. Deelname Veiligheidsmonitor 2013

Het college besluit deel te nemen aan de Veiligheidsmonitor 2013 en daarvoor de overeenkomst met Bureau Veiligheidsmonitor en de overeenkomst met I&O Research te ondertekenen.

4. Verzoek om handhaving - muziekfeest "Oktoberfest" Kerkplein

Het college besluit een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan “Son Centrum” ten behoeve van het muziekfeest “Oktoberfest” op het Kerkplein in Son en Breugel en het verzoek om handhaving van de bewoners van de Torenstraat 5 inzake het muziekfeest “Oktoberfest” op het Kerkplein in Son en Breugel af te wijzen.

5. Jaarrekening en jaarverslag VRBZO 2012

Het college neemt kennis van het jaarverslag 2012 en de jaarrekening 2012 VRBZO en legt beide rapportages ter inzagen voor de gemeenteraad.

6. Beoordeling uitgaven 2012 raadsfracties

Het college neemt kennis van het ontwerpraadsvoorstel "Beoordeling uitgaven 2012 raadsfracties". Het voorstel wordt voorgelegd aan de commissie algemene zaken en de gemeenteraad.

Portefeuille J.P. Frenken

1. Rapport Rekenkamercommissie naar onderzoek onderwijshuisvesting

Het college besluit het door de Rekenkamercommissie opgestelde rapport inzake onderwijshuisvesting aan te bieden aan de raad.

2. Stand van zaken Passend onderwijs

Het college stemt in met de tekst van het commissiestuk "Stand van zaken Passend Onderwijs" en biedt dit ter kennisname aan aan de commissie BZ.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bloemstuk leggen bij Airbornemonument in verband met gedenking 101e Airborne Divisie

De burgemeester en wethouder Frenken leggen een bloemstuk bij het Airbornemonument in verband met gedenking 101e Airborne Divisie op 15 september 2013 bij het Airbornemonument aan de Europalaan te Son en Breugel.