Besluitenlijst 6 december

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 december 2005


Bij aanvang van de vergadering heeft het college het team gecomplimenteerd, dat gezorgd heeft voor een (zeer) positief resultaat van de GBA-audit.

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 29 november 2005.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Intentieverklaring samenwerking Son en Breugel met Nuenen.
Het college besluit:
1. in principe op 20 december 2005 samen met het College van Nuenen een intentieverklaring tot samenwerking te ondertekenen.
2. in te stemmen met de voorgestelde concept-intentieverklaring.
3. de commissie AZ in de vergadering van 7 december a.s. mondeling over de
voornemens te informeren.

3. Burgerinitiatiefvoorstel geluidsmaatregelen Verlengde Gentiaanlaan en beperking
maximum snelheid A50.
Het college neemt kennis van het raadsvoorstel "Procedure burgerinitiatiefvoorstel m.b.t. verdere geluidsmaatregelen Verlengde Gentiaanlaan en beperking maximum snelheid op A50".

6. Regeling gedenktekens na ongevallen.
1. Het college besluit om in voorkomende gevallen (en onder voorwaarden) vergunning te verlenen voor de plaatsing van een gedenktegel op de plaats waar een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden.
2. De commissie voor algemene zaken zal in de eerstvolgende vergadering hierover worden geïnformeerd (mededeling)


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Overeenkomst herontwikkeling HIVA-locatie.
Burgemeester en wethouders besluiten tot het sluiten van de overeenkomst met Kanaaldijk Noord BV inzake de realisering van de HIVA-locatie.

2. Toepassing Leegstandswet / SVVE-Domein.
Burgemeester en wethouders besluiten aan SVVE de Archipel/De Vloed op grond van artikel 15 van de Leegstandswet vergunning te verlenen voor de tijdelijke verhuur van de woningen De Bontstraat 89. 95, 107 en 113.

3. Verkeersgegevens Rijkswegen Noord Brabant.
Het college wordt voorgesteld kennis te nemen van het jaarrapport "Verkeersgegevens rijkswegen Noord Brabant 2004". Het rapport wordt ter inzage gelegd voor de raad.


4. Vaststelling verordening onroerendezaakbelastingen 2006.
Het college doet aan de raad een voorstel tot vaststelling van de "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2006"


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Beëindiging samenwerkingsverband Sociale Recherche.
Het college besluit in te stemmen met de voorgenomen beëindiging van het samenwerkingsverband Sociale Recherche.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Rioolvoorziening Gentiaan-noord.
Het college stemt in met het riooltracé waarbij de eikenbomen behouden blijven en de waterleiding wordt verlegd. Bij het uitwerken van de visie woonlocatie Sonniusdriehoek moet rekening worden gehouden met de in 2006 te maken rioolrandvoorziening Gentiaan-Noord.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging vergadering Provinciale Staten / Ruimte voor Ruimte.
Het college is niet in de gelegenheid de vergadering van Provinciale Staten op 9 december 2005 bij te wonen.

2. Uitnodiging voor 12 œ jaar de Zwaan, 15 jaar catering en 12 œ jaar getrouwd
Odette en Bert-Jan.
Het college is niet in de gelegenheid het feest van Odette en Bert-Jan op 10 december 2005 bij de Zwaan bij te wonen.

3. Uitnodiging Stichting Rioned voor Rioned-dag.
Het college is niet in de gelegenheid de Rioned-dag 2006 op 2 februari 2006 bij te wonen.

4. Uitnodiging presentaties /lezing Architectuur Centrum Eindhoven en BNA kring
Zuid-Oost Brabant.
Het college is, op 12 december 2005, niet in de gelegenheid de presentaties / lezing, georganiseerd door Architectuur Centrum Eindhoven en de BNA kring Zuid-Oost Brabant, bij te wonen.