Besluitenlijst 6 februari 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 februari 2007


Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 januari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Inspectie VROM brandveiligheid.
Het college neemt kennis van de (positieve) resultaten van het onderzoek van de VROM-Inspectie Regio Zuid in de gemeente Son en Breugel.

3. Benoeming ambtenaar burgerlijke stand.
Het college besluit de heer P.P. Ruijters uit hoofde van zijn functie te benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand (ABS) en mevr. A. Dinkelberg-Vissers met terugwerkende kracht tot 12 mei 2006 voor 5 jaar te benoemen tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS). Voorts besluit het college aan de functie van hoofd Dienstverlening Publiek de benoeming tot ambtenaar burgerlijke stand (ABS) te verbinden.

4. Opleidingen rampenorganisatie 2007.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde opleidingen in het kader van het opleidingsplan 2007 en de meerkosten bij de 1e Marap bij te ramen.

5. Verslaglegging Raad en Commissies.
Het college besluit verslaglegging van raad en commissie met onderstaand voorstel voor te leggen aan de commissie AZ:
a. De commissie AZ in kennis stellen van de mogelijkheden tot modernisering van de verslaglegging van commissie en Raad.
b. De kennismaking ondersteunen met een presentatie door Notubiz de provider van de vernieuwde instrumenten voor verslaglegging.
c. De commissie AZ vragen hierover een kaderstellend standpunt in te nemen.
d. In 2e termijn met de kaderstelling door commissie AZ een concreet voorstel te doen.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Financiële resultaten Wwb 2006, bestek reïntegratie en inburgering en resultaten
uitvoering handhaving sociale recherche 2006.
1. Het college neemt kennis van de positieve financiële resultaten van de uitvoering WWB in 2006 en informeert de gemeenteraad via de jaarrekening;
2. Het college stelt het bestek voor inkoop reïntegratie- en inburgeringdiensten Son en Breugel vast;
3. Het college neemt kennis van de behaalde resultaten van de uitvoering handhaving Sociale Recherche in 2006 en informeert de commissie Burgerzaken in maart.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Goedkeuring begroting 2007.
Het college neemt kennis van het feit dat de begroting 2007 op hoofdlijnen door de provincie Noord Brabant is beoordeeld en derhalve is goedgekeurd (formeel betekent het voorgaande dat het repressieve toezicht van de provincie van kracht blijft). Daarnaast wordt vooralsnog niet deelgenomen aan de reeds lopende proef van financieel toezicht. College besluit tevens hiervan mededeling te doen in de commissie AZ van 8 maart a.s.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Inspectieprogramma BRZO.
Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde werkwijze voor de inspectie van BRZO-bedrijven

2. Lokatiebepaling snelheidsinformatiedisplay.
Het college besluit om de snelheidsinformatiedisplay in 2007 te plaatsen in de H. Veenemanstraat (rijrichting centrum).

3. Projectleider Sonniuspark/Kloppend Hart / brandweerkazerne.
Het college neemt er kennis van dat de vervanging van de voormalige projectleider
Sonniuspark/combigebouw/Kloppend Hart door nieuwe projectleiders budgettair neutraal is verlopen en de ambtelijk projectverantwoordelijken in deze eerste fase de vervanging gunstig beoordelen.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Boerebrulluft Son + Breugel.
Het college woont de boerenbruiloften op 20 februari a.s. bij.

2. Uitnodiging officiële lancering Bijzonder Brabant Pas.
Het college is niet in de gelegenheid de bijeenkomst ‘lancering Bijzonder Brabant Pas’ bij te wonen.

3. Uitnodiging presentatie en opening publiek debat: “Ruimte voor Brainport”.
De burgemeester woont de bijeenkomst “Ruimte voor Brainport” op 2 maart a.s. bij.