Besluitenlijst 6 juli

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 6 juli 2004
Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 29 juni 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Schetsplan stallingsruimte.
Het college verleent in principe medewerking aan de bouw van een stallingruimte tot een max. van 10 % vergroting van bestaande garage ingevolge de overgangsbepaling.

2. Verzoek om vrijstelling t.b.v. de realisering van 30 woningen aan
Hendrik Veenemanstraat.
Het college besluit om het verzoek om vrijstelling op grond van het bepaalde in artikel 6a WRO en de Inspraakverordening gedurende twee weken ter inzage te leggen.

3. Autovrije zondag 19 september 2004.
Het college besluit geen initiatieven te ondernemen om deel te nemen aan de autovrije zondag van 19 september 2004.

4. Juni Circulaire Gemeentefonds.
Het college neemt kennis van de junicirculaire en de gevolgen daarvan voor de (meerjaren)begroting 2005 - 2008. Het college besluit de tekorten 2003 en 2004 af te dekken via de eenmalige middelen en de gevolgen daarvan voor de rentetoerekening mee te nemen binnen de begroting 2005 - 2008.

5. Aanvraag bouwvergunning/verzoek om vrijstelling t.b.v. de realisering van een
autoservicestation.
Het college besluit om het verzoek om vrijstelling o.g.v. het bepaalde in artikel 6a WRO en de Inspraakverordening gedurende twee weken ter inzage. Indien er gedurende de periode van terinzagelegging geen reacties worden ingediend start het college de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO op middels het ter inzage leggen van het verzoek gedurende vier weken.

Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Eenmalige bijdrage GGD.
Het college stelt aan de GGD Zuidoost Brabant een eenmalige aanvullende bijdrage voor het jaar 2003 beschikbaar en verwerkt deze bijdrage in de eerste MARAP 2004.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Bowie. R&W
Het college neemt kennis van de stand van zaken bij Bowie.

2. Ontwerp-beleidsnota van de provincie 'buitengebied in ontwikkeling'.
Het college neemt kennis van:
 De ontwerpbeleidsnota "Buitengebied in ontwikkeling"
 de concept zienswijze zoals deze als gezamenlijk standpunt door de RAG is geformu-leerd en ingebracht, namens de reconstructie-gemeenten

3. Locatie kermis van 2005.
Het college besluit de jaarlijkse kermis m.i.v. 2005 naar het centrum te verplaatsen.

Ingekomen stukken

1. Zeskamp Carnavalsvereniging De Kantelaars.
De burgemeester opent de traditionele zeskamp van CV de Kantelaars.
Datum en tijd: zondag 19 juli, opening 12.45 uur, prijsuitreiking 19.00 uur

2. Brabantse Dag Heeze.
Wethouder Van Ommen zal aanwezig zijn bij de Brabantse Dag.
Datum en tijd: zondag 29 augustus 2004, 14.00 uur
Lokatie: Kasteel Heeze