Besluitenlijst 6 maart 2007

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 06 maart 2007

BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 27 februari 2007.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de
concepten.

2. Aanwijzing toezichthouders op de naleving van woningwet, bouwbesluit, bouwverordening en afdeling 5 en 6 (vuurwerk- en stookverbod) van de Algemene
Plaatselijke Verordening.
Het college besluit de heren S.A.M. Teunissen en H.J.N. van Uden aan te wijzen als
Toezichthouder.

3. Fitness voor vrijwillige brandweer.
Het college besluit de leden van de vrijwillige brandweer 50 % van de kosten te vergoeden voor fitnesstraining.
Vooralsnog voor een periode van één jaar. De kosten voor 2007 worden ten laste van de post onvoorzien gebracht (1e Marap).
4. Voortgangsrapportage TOV (traject organisatie verbetering).
Het college stemt in met de voortgangsrapportage Traject Organisatie Verbetering en legt deze voor aan de commissie Algemene Zaken.

Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Uitnodiging Nationale Boomfeestdag 2007.
Het college woont de aktiviteiten op 21 en 22 maart 2007 ter gelegenheid van
de Nationale Boomfeestdag bij.

2. Intentieverklaring Stichting Welzijn en BWI Geldrop-Mierlo/Nuenen.
Het college neemt kennis van en stemt in met de inhoud van de intentieverklaring
betreffende de fusie tussen de Stichting Welzijn Dommel-Beerze en de
BWI Geldrop-Mierlo/Nuenen.

Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Plan van aanpak optimalisatie subsidieverwerving.
Het college stemt in met het plan van aanpak voor optimalisatie subsidieverwerving en geeft hiervoor in samenwerking met de gemeenten Nuenen en Best de opdracht aan
mevrouw Muller van MORE B.V. te Best.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Aanvraag om bouwvergunning / verzoek om vrijstelling t.b.v. de bouw van
3 woningen op perceel Veerstraat 4B-6-8 t.n.v. Lavaredo Vastgoed BV.
Het college besluit:
1. de procedure tot het verlenen van vrijstelling ex artikel 19 lid 2 WRO zoals omschreven in afdeling 3.4 Awb op te starten;
2. de procedure van afdeling 3.4 Awb tevens van toepassing te verklaren op de voorbereiding van het besluit tot bouwvergunningverlening;
3. gelet op het bepaalde in artikel 19a WRO juncto afdeling 3.4 Awb de bouwaanvraag, het conceptbesluit en de bijbehorende onderbouwing/ motivering gedurende zes weken voor een ieder ter inzage te leggen;
4. de gevraagde bouwvergunning, onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden, en vrijstelling te verlenen mits er geen zienswijzen worden ingediend en de WM-vergunning voor het bedrijf Veerstraat 9 is ingetrokken;
5. een afschrift van het besluit met ruimtelijke onderbouwing te zenden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant;
6. het planschaderisico af te wentelen op initiatiefnemer.

2. Beëindiging overeenkomst afvalaanlevering.
Het college besluit de overeenkomst inzake de leverplicht van huishoudelijk restafval (Hra) en Gft met de NV Razob (nu Essent) d.d 3 april 1979, op te zeggen.
De verplichte levering van afvalstoffen aan de NV Razob komt daarmee te vervallen in 2017 (Hra) respectievelijk 2012 (Gft).

3. Het Nieuwe Woud.
Het college stelt € 30.000 beschikbaar ten behoeve van fase 1 van de ontwikkelingsstrategie voor het Nieuwe Woud. Het bedrag komt in eerste aanleg ten laste van de algemene reserve flexibel deel. Bij verdere ontwikkeling van het “Nieuwe Woud” wordt een verrekening met de exploitatie doorgevoerd. Het college baseert zich bij dit besluit mede op de (ook voor de commissie GZ) verzorgde presentaties.

Ingekomen Stukken

1. Uitnodiging cd-presentatie trio Johnny Rosenberg
De burgemeester en wethouder Overbeek wonen de cd-presentatie van het Trio
Johnny Rosenberg bij.
Datum & tijd: Donderdag 15 maart 2007 vanaf 20.00 uur.
Locatie: Dynamo, Catharinaplein 21 te Eindhoven.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------