Besluitenlijst 6 mei 2006

Openbare Besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 6 juni 2006


BESLUITEN:

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 30 mei 2006.
Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.


Portefeuille: M.C. Starmans-Gelijns

1. Nota grondbeleid.
College stemt in met de nota grondbeleid en biedt deze ter behandeling aan, aan de commissie grondgebiedzaken en de raad.


Portefeuille J.C.R. Verschelling

1. Stand van zaken Burgerparticipatie WMO.
Het College neemt kennis van de stand van zaken rondom het vormgeven van burgerparticipatie in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in Son en Breugel en stelt het commissievoorstel daarover vast.

2. Beroepschrift afwijzing kwijtscheldingsaanvraag gemeentelijke belastingen 2006.
Het college besluit om het ingestelde beroep ongegrond te verklaren.

3. Onteigening ten behoeve van Bosgebied West, reparatieherziening Golfbaan.
Het college stemt in met het ontwerpraadsbesluit, waarin de raad wordt voorgesteld in te stemmen met de start van een onteigeningsprocedure van enkele percelen die noodzakelijk zijn voor de (toekomstige) aanleg van de golfbaan.


Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Beschikbaar stellen gemeentegrond (sectie C 4015 ged.) Oranjestraat tijdelijke
huisvesting bewoners Huize De Vloed.
Het college van B&W verklaart in principe bereid te zijn om een perceel gemeentegrond, ge-legen aan de Oranjestraat (speelveld) te Son, om niet beschikbaar te stellen voor tijdelijke huisvesting bewoners “Huize De Vloed”. Behoudens benodigde formele goedkeuring van provincie en waterschap en nog te voeren procedures.

2. Vestiging Tapijtcentrum Nederland op Ekkersrijt.
Besluiten het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken om medewerking te verlenen aan de vestiging van Tapijtcentrum Nederland op het perceel 4014, ingevolge het bepaalde in afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht, publiceren en gedurende een periode van 6 weken ter inzage leggen.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging bijwonen uitvoering Son Musical en Operette Koor.
Het college is verhinderd de uitvoering bij van het Son Musical en Operette Koor (SMOK) bij te wonen.

2. Uitnodiging bijwonen voorspeelavond gitaarleerlingen.
Het college is verhinderd de voorspeelavond van de gitaarleerlingen bij, georganiseerd door de Gitaardocenten de Boerderij te Breugel, bij te wonen.

3. Uitnodiging Team Building.
Wethouder Verschelling woont de openingsborrel van Team Building bij.
Zij zijn verhuisd.
Datum/tijd: donderdag 22 juni 2006, 16.00 - 18.00 uur
Locatie: Ekkersrijt 4607

4. Uitnodiging 50-jarig priesterjubileum Pieter van Heeswijk.
Het college is verhinderd de eucharistieviering en receptie bij ter gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van Pieter van Heeswijk, georganiseerd door de familie Van Heeswijk, bij te wonen.