Besluitenlijst 6 mei

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2003
Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 29 april 2003. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig concept-notulen. 2. Aansprakelijkstelling. Het college besluit het schadebedrag ad €3.477,04 te betalen, zonder erkenning van de aansprakelijkheid. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Aanvraag bouwvergunning en verzoek om vrijstelling voor de bouw van stallen. Het college besluit om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO en bouwvergunning, onder de door het bouwtoezicht gestelde voorwaarden, te verlenen t.b.v. de realisering van een kraamzeugen-, biggen- en zeugenstal met opslagloods voor vaste mest en een silo. 2. Financieel perspectief 2003 / meerjarenramingen. Het college neemt kennis van het geschetste financiële perspectief voor de jaren 2003 - 2007 en besluit in het algemeen zeer terughoudend om te gaan met voorstellen waaraan structurele financiële lasten zijn verbonden. 3. Stillegging bouwwerkzaamheden. Het college besluit om de bouwvergunningsplichtige werkzaamheden op een perceel stil te leggen. Portefeuille J.C.H. Overbeek 1. Huisvuilinzameling. Het college besluit in te gaan op het voorstel van Van Gansewinkel en het inzamelcontract te verlengen tot 1 januari 2007. 2. Bezwaarschrift tegen kapvergunning. Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, wordt het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond verklaard voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen de kapvergunning voor de iep. Voor zover het bezwaar zich richt tegen de kapvergunning voor de fijnspar, wordt betrokkene niet-ontvankelijk verklaard, wegens het ontbreken van een direct belang. 3. Bezwaarschrift tegen kapvergunning. Advies: Conform het advies van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften, wordt het bezwaarschrift van betrokkene ongegrond verklaard voor zover het bezwaarschrift is gericht tegen de kapvergunning voor de iep. Voor zover het bezwaar zich richt tegen de kapvergunning voor de fijnspar, wordt betrokkene niet-ontvankelijk verklaard, wegens het ontbreken van een direct belang.