Besluitenlijst 7 december

U kunt hier de besluitenlijst van 7 december nalezen of downloaden.
Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
d.d. 7 december 2004


Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 30 november 2004.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Tijdelijke standplaats verkoop oliebollen.
Het college besluit vergunning te verlenen voor het innemen van een tijdelijke standplaats aan betrokkene voor de verkoop van oliebollen:
1. aan de Van den Elsenstraat te Breugel op 29- 30 -31 december 2004;
2. op het voetgangersgedeelte aan de Nieuwstraat /Heistraat op 11-18-23-24-29-30 en 31 december 2004.

Portefeuille: R.F. Bergmans

1. KPN-zendmast ter plaatse van het Wilhelminakanaal.
Het college besluit:
1. De door betrokkene ingediende zienswijzen ontvankelijk maar ongegrond te verklaren;
2. Met toepassing van artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunning te verlenen voor de realisatie van een vakwerkmast t.b.v. mobiele communicatie;
3. Instemmen met bijgevoegde conceptbrief naar betrokkene.

2. Planschadevergoeding.
Het college besluit:
1. Het bijgevoegde concept-raadsvoorstel en concept-raadsbesluit waarin het externe advies van de SAOZ wordt overgenomen, conform vast te stellen;
2. een hoorzitting te houden waarin het advies van de SAOZ en het concept-raadsbesluit besproken wordt;
3. na de hoorzitting een definitief voorstel aan de raad voorleggen (februari 2005).


Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Integraal Huisvestingsplan onderwijs.
Het college neemt kennis van de financiƫle aspecten m.b.t. het integraal huisvestingsplan onderwijs.

Portefeuille J.C.H. Overbeek

1. Afvalinzameling 2005.
Het college stemt in met de voorgestelde instanties voor de inzameling van (grof) huishou-delijk afval in 2005.
1. voor huishoudelijke afvalstoffen: de fa. Van Gansewinkel;
2. voor KCA
2.1 de van Gansewinkel voor huis-aan-huis inzameling
2.2 de apotheken voor oude medicijnen en klein scherp medisch afval
2.3 de RAZOB voor de dagelijkse inzameling van kca op de milieustraat
2.4 diverse winkeliers voor de inzameling van batterijen
3. voor oud papier:
3.1 de firma Box voor de huis-aan-huis inzameling
3.2 basisschool de Stokland voor eigen schoolakties
3.3 de RAZOB voor de inzameling op de milieustraat
4. voor glas:
de fa. van Gansewinkel voor de lediging van 15 glascontainers
5. voor textiel
5.1 Sichting Kinderleed te Hellevoetsluis
5.2 Stichting Aktie '68 te Maastricht
5.3 Stichting Kleding-Ophaal voor Algemeen Medisch Onderzoek te Berkel en
Rodenrijs
6. voor gebruiksgoederen
6.1 de stichting Mensen voor Mensen
7. voor grof huishoudelijk afval de N.V. RAZOB via de milieustraat.

2 Instemming met Gebiedsgericht Plan van Aanpak sanering ongezuiverde lozingen buitengebied (GPVA).
Het college neemt kennis van de instemming van provincie en waterschap met het Gebiedsgericht Plan van Aanpak sanering ongezuiverde lozingen buitengebied.

3 Reactie subsidiebeleidsplan 2005.
1. Het college neemt kennis van enige reacties op het Subsidiebeleidsplan 2005..
2. College stelt raad voor -gezien de oorspronkelijk beoogde doelstelling- alsnog terug te keren naar het criterium van 15 leden. Beleid m.b.t. vast bedrag subsidie (Beiaard) wordt gehandhaafd.


Ingekomen stukken

1. Concert St. Kerstconcerten Son en Breugel.
De burgemeester, wethouder Bergmans (eventueel), wethouder Overbeek en wethouder Van Ommen wonen het concert van de Stichting Kerstconcerten op 19 december a.s. bij.