Besluitenlijst 7 februari 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering
van burgemeester en wethouders
van Son en Breugel
d.d. 7 februari 2006

Portefeuille: burgemeester

1. Notulen B&W-vergadering d.d. 31 januari 2006.
Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de concept-notulen.

2. Adviezenlijst commissie algemene zaken d.d. 1 februari 2006.
Het college neemt de adviezenlijst voor kennisgeving aan.

3. Brief minister Remkes inzake toekomst politiebestel.
Het college neemt kennis van de brief d.d. 23 januari 2006 van minister Remkes aan de gemeenteraad van Son en Breugel over de toekomst van het politiebestel. De brief is een reactie op de brief aan hem van het college, mede namens de gemeenteraad, waarin het belang van lokale inbedding van de politie wordt benadrukt.
De brief van de minister wordt ter kennis gebracht van de gemeenteraad (ingekomen stukken).

4. Uitvoeren noodzakelijke werkzaamheden gemeentehuis.
Het college van burgemeester en wethouders besluit:
1. de vuilwaterpompen te vervangen, kosten afgerond € 15.500,-- inclusief b.t.w.
2. het bordes op te knappen, kosten € 3.200,-- inclusief b.t.w.
3. de totale kosten ad € 18.800,-- worden meegenomen in Marap I 2006.


Portefeuille: R.F. Bergmans

1. Accountantscontrole.
Het college besluit in te stemmen met het conceptplan accountantscontrole 2005, conform aanbieding van Deloitte BV te Eindhoven d.d. 23 december 2005.

2. Beslissingsbevoegdheid Stuurgroep Sonniusdriehoek.
Het college besluit, binnen de vastgestelde kaders van het project Sonniusdriehoek, aan de Stuurgroep Sonniusdriehoek zijn beslissingsbevoegdheid te mandateren voor zover deze als zuiver uitvoerend van aard dient te worden aangemerkt en waarbij het maken van beleidskeuzes derhalve niet aan de orde is.
Verantwoording over gebruikmaking van deze gemandateerde bevoegdheid vindt plaats door het ter kennis brengen van de verslagen van de Stuurgroep aan het college.
Het college is te allen tijde bevoegd, conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (art. 10:8), het mandaat in te trekken.

3. Glasvezel breedband.
Ter kennisname informatie over glasvezel-mogelijkheden voor de gemeente Son en Breugel in het kader van:
- de samenwerking met de gemeente Nuenen;
- aanbod van breedbanddienstverlening voor burgers en bedrijven;
- aansluiting op regionale breedbanddienstverlening.Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel

1. Adviezen van de commissie burgerzaken d.d. 31 januari 2006.
Het college neemt kennis van de adviezen van de commissie burgerzaken.

2. Inkoop Sociale Recherche / aangaan raamovereenkomst.
Het college besluit in te stemmen met het afsluiten van een raamovereenkomst met sociale recherche “"Evidenta" voor de duur van 2 jaar, en het afdelingshoofd W&S te mandateren voor de afsluiting van dit contract.


Ingekomen stukken

1. Uitnodiging Boerebruiloft.
De burgemeester en de secretaris wonen de boerebruiloft op dinsdag 28 februari 13.30 uur bij het gemeentehuis van Son en Breugel, bij.