Besluitenlijst 7 januari

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 7 januari 2003
BESLUITEN: Portefeuille: burgemeester 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 18 december 2002. Het college stelt de notulen vast overeenkomstig de conceptnotulen. 2. Ontslagverzoek mevrouw K. Jansen. Besloten wordt mevrouw K. Jansen, medewerkster afdeling financieel beleid en belastingen, eervol ontslag te verlenen met ingang van 16 maart 2003. 3. Stagevergoeding voor MBO-ers. Het college stemt in met een stagevergoeding van € 150,- bruto per maand voor MBO studenten. 4. Notitie Bestuurlijke Werkgroep Mensenhandel en Prostitutiebeleid. Het college stemt in met de 11 voorstellen zoals gedaan in de notitie d.d. 20 februari 2002 van de Bestuurlijke Werkgroep Mensenhandel en Prostitutiebeleid. Ten aanzien van voorstel 2 uit genoemde nota wordt ingestemd met het hanteren van de verdeelsleutel van de SRE op basis van het inwoneraantal op 1 januari 2002. Voor Son en Breugel betekent dit een bijdrage van € 311,22 per jaar (voor 2003 te boeken onder de begrotingspost Criminaliteitspreventie 5. Personeel vrijwillige brandweer. Het college stemt in met de bevordering van de heren R. Martens en P. v.d. Ven tot brandwacht 1e klasse per 1 januari 2003. De brandweer in Son en Breugel bestaat uit 2 beroepskrachten en 20 vrijwilligers. Portefeuille: R.F. Bergmans 1. Goedkeuring Begroting 2003. Het college neemt kennis van het goedkeuringsbesluit van het provinciebestuur tav de begroting 2003. 2. Wijziging Woningwet. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde werkwijze binnen de sectie Bouwzaken. Aanvragen voor lichte en reguliere bouwvergunningen moeten voortaan in 4-voud worden ingeleverd. De constructieve gegevens in 2-voud. Aanvragen die ook vrijstelling van art 19 lid 1 WRO vragen, moeten in 6-voud worden aangeleverd. De aanvragen kunnen vooralsnog niet elektronisch worden ingeleverd. Portefeuille T.A.J.B. van Ommen-van Kessel 1. Bezwaarschrift MLK. Conform het advies van de commissie bezwaar- en beroepschriften besluit het college het bezwaarschrift van het MLK tegen de afwijzing van een verzoek om subsidie ongegrond te verklaren. Het bestreden besluit wordt gehandhaafd. 2. Aanpassing subsidiebeleidsplan. 1. Het college besluit Golfclub Son met ingang van 2003 in aanmerking laten komen voor een reguliere ondersteuningssubsidie. 2. Het college besluit het verzoek van wijkvereniging 't Zand om met ingang van 2003 in aanmerking te komen voor een reguliere ondersteuningssubsidie af te wijzen.