Besluitenlijst 7 mei 2013

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel van 7 mei 2013

Portefeuille: burgemeester

1. Besluitenlijst en openbare besluitenlijst B&W-vergadering van 1 mei 2013

Het college stelt de besluitenlijst en de openbare besluitenlijst vast overeenkomstig de concepten.

2. Advies Commissie Algemene Zaken extra vergadering van 25042013

Het college neemt kennis van het advies van de extra vergadering van de Commissie Algemene Zaken d.d. 25 april 2013.

3. Dossierobservatie vordering Stichting Beveiliging Bedrijven Ekkersrijt

Het college neemt kennis van het schrijven van de Stichting Beveiliging Bedrijventerrein Ekkersrijt en besluit:

  1. Akkoord te gaan met hun voorstel om de vordering op de stichting ter grootte van €173.530,- per 1/1/2014 af te gaan lossen in 10 jaren in twee gelijke termijnen in de maanden maart en september:
  2. De hardware over te dragen aan de stichting per 1/1/ 2014 door het vestigen van een recht van opstal.
  3. De raad te informeren via de Raadsinformatiebrief.

4. Draaiboek en begroting Opening Combigebouw/ Open Dag Brandweer/Verenigingenmarkt/ Nieuwkomersbijeenkomst 25 mei 2013

  1. Het college neemt kennis van het draaiboek voor de evenementen op 25 mei 2013;
  2. Het college stemt in met de begroting voor deze dag;
  3. Het college besluit om hiervoor aanvullend budget van € 4.000,- beschikbaar te stellen.

5. Ontwerpbegroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Het college stemt in met de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2014-2017 van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en besluit de raad te informeren via de raadsinformatiebrief.

Portefeuille: R. Visser

1. Jaarverslag milieu en duurzaamheid 2012

Het college besluit om het jaarverslag milieu en duurzaamheid 2012 vast te stellen en dit ter kennisneming aan te bieden aan de raad via de lijst van ingekomen stukken.

2. Planning Programma milieu en duurzaamheid 2013

Het college legt de planning ter informatie voor aan de commissie grondgebiedzaken.

3. Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Wolfswinkel ong.'

Het college besluit om:

  1. in te stemmen met het bestemmingsplan 'Buitengebied; Wolfswinkel ong.', inclusief de aanvulling op de toelichting met betrekking tot de cultuurhistorie;
  2. de raadscommissie Grondgebiedzaken om advies te vragen over de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied; Wolfswinkel ong.' overeenkomstig het concept raadsvoorstel en concept raadsbesluit;
  3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Buitengebied; Wolfswinkel ong.' vast te stellen;

4. Project 'Voor en met elkaar'

Het college neemt kennis van het project Voor en met elkaar, als onderdeel van het uitvoeringsplan Mantelzorg en stemt in met de inzet van de daarvoor verkregen provinciale subsidie.

5. Jaarstukken 2012 (jaarverslag en -rekening)

De Jaarstukken 2012 (jaarverslag en -rekening) conform bijgevoegd ontwerpraadsvoorstel aan de raad aan te bieden ter besluitvorming.

Ingekomen stukken

1. Uitnodiging ingebruikname nieuwe unit HOi-Huis

Het college (burgemeester, wethouder Visser en secretaris) woont de ingebruikname nieuwe unit HOi-Huis op 31 mei 2013 bij.